Заедно помагаме на Украйна. Ние свързваме компании от дигиталната сфера за обща цел. Кликнете и научете как да се присъедините към кампанията.
РЕКЛАМОДАТЕЛИ. Някой от MyLead Ви предлага сътрудничество въз основа на плащане? Това може да е измама! Кликнете и научете повече.

Правилник

Правилник за сътрудничество на Издателите с афилиейт мрежата MyLead

§1 Общи разпоредби

 • Настоящият Правилник определя правилата и условията за работа, функциониране и използване на Портала и партньорската програма MyLead, разположена в интернет на адрес www.mylead.global и обхвата на правата и задълженията на Издателите и Крайните потребители на Портала. Той включва също така условията за излъчване на реклами, предадени от Рекламодателите, формите и методите за заплащане на дейностите между Издателя и MyLead, както и забраната за предоставяне на незаконно съдържание, технически условия, необходими за сътрудничество с телеинформационната система, използвана от доставчика на услуги, и процедурата за подаване на рекламации.
 • Собственик и Администратор на Портала е Lead Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością [Дружество с ограничена отговорност] със седалище в гр. Познан, Полша (наричано по-нататък: Администратор), с адрес: ул.Juliusza Słowackiego 57B, 60-521, ДДС номер 9950226290, номер REGON 302522905, вписано в търговския регистър на Националния съдебен регистър, управляван от Районен съд Познан - Нове Място и Вилда в Познан, Отдел IX Търговски, под номер KRS 0000474759, дялов капитал в размер на 50.000 полски злоти, наричано по-нататък MyLead или Администратор.

§2 Дефиниции

  ИЗДАТЕЛ/АФИЛИАТ/ПОТРЕБИТЕЛ​ - физическо лице, юридическо лице или организационна единица, непритежаващо правосубектност, на което законът признава правоспособност, излъчващо реклами в интернет, което е изпълнило условията, посочени в настоящия Правилник, необходими за получаване на статус на Издател, и което е изразило готовност да се присъедини към програмата MyLead за наемане на рекламно пространство за Рекламодатели.

  ИЗТОЧНИК НА ТРАФИК​​ - интернет страница/уебсайт/блог/форум/друго, където Издателят, участващ в афилиейт програма, отдава рекламно пространство на Рекламодател - поставя линк, насочващ до уебсайта на предварително избран Рекламодател, който е клиент на афилиейт мрежата MyLead.

  РЕКЛАМОДАТЕЛ - ​физическо лице, юридическо лице, организационна единица, непритежаващо правосубектност, на което законът признава правоспособност, което е собственик на партньорска програма, заинтересовано от излъчване на реклами за своя продукт или услуга чрез програмата MyLead.

  АФИЛИЕЙТ/ПАРТНЬОРСКА ПРОГРАМА - набор от правила и принципи, индивидуално адаптирани към всяка кампания на продукт, провеждана на страниците на Издателя. Афилиатът (Издателят) получава от MyLead подходяща информация за детайлните условия на очакваното възнаграждение за наемане на рекламно пространство, целеви рекламни страници и периода на рекламно излъчване, първоначално изготвени от Рекламодателите.

  WWW ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА - отделна собствена зона в интернет мрежата, идентифицирана със собствен индивидуален URL адрес. Обикновено се създава на езици SGML (HTML, XML), достъпни за четене от външни потребители с помощта на уеб браузър.

  МРЕЖА ОТ АФИЛИЕЙТ ПРОГРАМИ - (съкратено Мрежа, Афилиейт мрежа или Портал) връзка между афилиейт програми на Рекламодателите и Издателите. Създадена за тази цел Платформа (Интерфейс) съставлява изключителна собственост на Lead Investments Sp. z o.o.

  УЕБ СТРАНИЦА/РЕКЛАМНО ПРОСТРАНСТВО - набор от интернет страници, взаимосвързани по отношение на: съдържание, графики, механизми на работа и функциониране, на които Издателят представя съдържанието на Рекламодателите в графична или текстова форма.

  КРАЕН ПОТРЕБИТЕЛ/КЛИЕНТ - физическо лице, което извършва определено действие, предварително определено от рекламодателя (обикновено това е кликване върху дадена реклама, публикувана в Източника на трафик на Издателя, която представлява препратка към уебсайта на Рекламодателя, който плаща за даденото действие).

  ЦЕЛЕВА СТРАНИЦА/СТРАНИЦА ИЛИ УЕБСАЙТ НА РЕКЛАМОДАТЕЛ - интернет страница на рекламодателя, посочена от него в процеса на одобрение в афилиейт програмата на MyLead, официално отразена на платформата от партньорските програми като рекламирана страница.

  ЦЕЛЕВИ ЛИНК/ПАРТНЬОРСКИ ЛИНК​ - препратка, поставена в източника на трафик на Издателя, водеща към уебсайта на рекламодателя.

  ТРАФИК - определя действителните кликвания, контакти, лийдове и селлийдове, които са потвърдени и одобрени от Рекламодателя или Администратора.

  ИЗКУСТВЕН ТРАФИК - посочва неправилни (неправилно инициирани) кликвания, контакти, лийдове и селлийдове, които не са били приети от Рекламодателя или Администратора и могат да бъдат резултат от нарушаване на разпоредбите на Правилника.

  КЛИКВАНЕ - извършване на конкретно действие, състоящо се в избора от Крайния потребител на линк/банер и други рекламни форми на уебсайта на Издателя, препращащи към целевата страница на Рекламодателя.

  ЛИЙД ​- означава извършване на дейност, посочена в Афилиейт програмата, която не е селлийд, от крайния потребител, попадащ на Целевата страница чрез уебсайта на Издателя в съответствие с условията, регламентирани в Афилиейт програмата. Лийд може да бъде, наред с други попълване на формуляр, попълване на анкета или друго действие, което не е селлийд.

  СЕЛЛИЙД - ​изпълнение от Крайния потребител на конкретно действие, одобрено от афилиейт програмата, който чрез уебсайта на Издателя е попаднал на целевата страница на Рекламодателя, в съответствие с предварително зададените от афилиейт програмата условия. За разлика от Лийд, Селлийд се отнася до покупката на конкретен продукт или услуга, към която е насочен Крайният потребител от страницата на Издателя.

  СМАРТЛИНК - специална Партньорска програма, която обединява множество кампании, което позволява автоматично пренасочване на Крайния потребител, като се вземе предвид например страната, в която се намира, или устройството, което използва. Поради тази причина Издателят няма пряко влияние върху типа на рекламите, показвани в Смартлинковете, както и върху ставките за лийдове, чиято стойност, показана на страницата на дадена Програма има само ориентировъчен характер и не може да бъде основание за искане на плащане в определен размер.

  FRAUD/ИЗМАМА - Лийд, получен по начин, несъвместим с Правилника, особено когато:

  • Лийдът е въведен ръчно на лендинг пейдж на Рекламодателя;
  • данните, предоставени на уебсайта, са неверни;
  • данните, предоставени на уебсайта, са въведени без съгласието на собственика на тези данни;
  • параметрите на няколко Лийда показват, че са генерирани от един човек;
  • Лийдове, които по някакъв друг начин могат да бъдат класифицирани като Изкуствен трафик;
  • Рекламодателят е маркирал дадени Лийдове като измама;
  • Издателят насърчава трети страни да предоставят данни, като им предлага възнаграждение или друга услуга, която може да ги подтикне към извършване на действие в рамките на кампания, освен ако Рекламодателят изрично не разрешава такъв трафик;
  • произтича от фалшиви кликвания;
  • произтича от от невидими реклами;
  • Лийдовете са създадени от ботове - “non-human traffic”.

  СТАР ЛИЙД/СТУДЕН ЛИЙД - Лийд, който не се отразява в приходите на Рекламодателя въпреки плащането на Издател, например в случай на отказ на покупка на уебсайта на Рекламодателя при CPL модел; това често са неактивни клиенти. Значителният брой студени лийдове сред всички получени лийдове може да доведе до тяхното отхвърляне, отхвърляне на всички лийдове от дадена афилиейт кампания, блокиране на достъпа до партньорската програма или блокиране на достъпа до сметката в акаунта. Студен лийд може да възникне и в случай на получаване на няколко лийда от един клиент в партньорски програми, в които базата на крайните клиенти се явява обща - тогава Рекламодателят не плаща за дубликати. Всеки път това зависи от условията на дадена Кампания.

  БАН - перманентно блокиране на акаунта на Издателя в резултат на неспазване на разпоредбите на настоящия Правилник. Администраторът си запазва правото да не информира за подробните му причини, когато това е оправдано от защитата на функционирането на системата за откриване на измама.

  МАТЕРИАЛИ НА РЕКЛАМОДАТЕЛ - означават всяко съдържание, изображения, видеоклипове, данни или всякакви други материали, предоставени от Рекламодателя, съставляващи изключителната собственост на Рекламодателя и поверени на MyLead с цел предоставяне на рекламни услуги чрез Издателите.

  ПАНЕЛ НА ИЗДАТЕЛЯ ​(наричан също Потребителски панел и Начална страница на потребителя) - част от Мрежата от афилиейт програми, която съдържа информация, наред с други, относно средствата, спечелени от Издателя в Афилиейт програмите, изпълнявани от Издателя.

  ПЛАЩАНИЯ, КОМИСИОННИ ​- суми, генерирани от Издателите, участващи в избрани партньорски програми, в съответствие с конкретните правила за плащане, посочени в правилника на дадена партньорска програма и в настоящия Правилник.

  МИНИМАЛНО ПЛАЩАНЕ НА КОМИСИОННА - минимален размер на комисионната, който издателят трябва да достигне, за да получи плащането на натрупаните средства.

  КОМИСИОННА ЗА ПЛАЩАНЕ​ - генерираното възнаграждение на Издателя, което е одобрено и платено от Рекламодателя.

  ПРОДУКТИ ИЛИ ИНСТРУМЕНТИ - ИТ опции и решения, предоставяни на Издателите след вход в акаунта на Издателя.

  ТРАКИНГ СИСТЕМА - ​ИТ система, която следи и детайлно анализира рекламните кампании, провеждани от Издателите. Тя позволява регистрирането на броя кликвания от крайните потребители върху реклами и извършваните от тях продажби и конкретни действия. Системата позволява изследване на ефективността на отделните рекламни носители (xml файлове, уиджети, партньорски линкове, банери) и разполага с инструменти, които позволяват откриване и борба с всички видове незаконни дейности и разпоредбите от настоящия правилник, включително Етичния кодекс на издателя.

  ЕТИЧЕН КОДЕКС НА ИЗДАТЕЛЯ - приложение № 2 към настоящия Правилник, което определя етичните принципи за промотиране на Рекламодатели от Издатели и принципите за комуникация на Издателите със служители на компанията Lead Investments sp.z.o.o, Рекламодатели, други партньори, свързани с Lead Investments sp.z.o.o, и/или с други потребители на платформата MyLead; е неразделна част от Правилника.

  BRAND BIDDING - промотиращи дейности, извършвани от Издателя, насочени към промоция чрез интернет търсачки с използването на ключови думи, съдържащи името/имената на Рекламодателя; някои Рекламодатели не позволяват подобна промоция.

  Като част от Афилиейт програмите, предлагани в мрежата на MyLead, ще бъдат използвани, наред с други, следните модели на възнаграждение за наемане на рекламно пространство:

  CPA (cost per action) - разплащателен модел, при който Издателят получава възнаграждение за изпълнението от клиента на конкретно действие в наетото рекламно пространство. Към тези типове програми се причисляват например:

  • предложения, при които Крайният потребител трябва да закупи продукт или услуга (напр. VOD кампании);
  • инвестиционни предложения, изискващи депозит (често също активно инвестиране);
  • предложения с игри, при които играчът трябва да извърши допълнително действие, например да прекара определено време в играта или да достигне определено ниво;

  CPL (cost per lead) - разплащателен модел, при който Издателят получава възнаграждение за данни, въведени от клиента върху неговото Рекламно пространство (напр. за регистрация или за потвърждаване на интерес към продукт или услуга по време на разговор с колцентър на рекламодателя). Моделът CPL включва, наред с други:

  • e-mail submit оферти, - програми, в които Крайният потребител трябва да се регистрира (Single Opt-In - SOI) или допълнително след регистрация да потвърди своя имейл адрес (Double Opt-In - DOI), с който се е регистрирал;
  • предложения с потвърден интерес - програми, в които Крайният потребител се свързва с колцентър и по време на разговора Крайният потребител заявява действителна готовност да използва продукт или услугат;

  CPS (cost per sale) - разплащателен модел, използван за кампании на онлайн магазини (електронна търговия) с голямо разнообразие от продукти. Основната разлика между CPA продажбените кампании и CPS е фактът, че при CPS модела действието, което трябва да се извърши от крайния клиент, е продажба/покупка, докато при модела CPA действията могат да бъдат разнообразни, като например оставяне на данни за кредитна карта.

  COD (cost on delivery) - модел, при който Крайният потребител купува продукт, а колцентърът на Рекламодателя допълнително иска потвърждение за неговото желание за покупка и убеждава за закупуване на други продукти;

  PPI (pay per install) - модел, при който се признава комисионна за инсталиране на програма или приложение. В MyLead има два типа PPI:

  Direct PPI - оферти, които се заплащат за инсталиране на отделна програма, игра или приложение. Характеризира се с ясно определена ставка;

  PPI Bundle - комисионната се признава за инсталиране на допълнителни предложения, оферирани в процеса на инсталиране на по-голяма програма (както при популярните помощници за изтегляне). Ставката при PPI Bundle зависи от много фактори, като страната и устройството на Крайния потребител, както и от броя и типа на инсталираните допълнителни програми;

  IVR (interactive voice response) - телекомуникационна система, която позволява телефонно обслужване на клиенти. Моделът се състои в свързване на Крайния потребител, който използва собствения си мобилен телефон, с външен колцентър, с който той осъществява платено обаждане. В този модел възнаграждението на Издателя за наем се основава на комисионна за такъв разговор. В MyLead, като част от IVR модела, може да се печелят пари на еротична и езотерична тематика. При промотирането на този модел, Издателят получава определен вътрешен номер, който определя назначаването на комисионна към неговия акаунт в MyLead;

  SMS Premium/SMS MO - разплащателен модел за всеки SMS със завишена цена, изпратен от Крайните потребители. На практика се състои в това, че Крайният потребител, за да получи достъп до конкретно съдържание, трябва да изпрати SMS на предоставен номер, на който в отговор ще бъде изпратен код за потвърждение, който трябва да бъде въведен във формуляра на уебсайта на Рекламодателя;

  SMS абонамент/SMS MT/PIN Submit - модел, при който комисионното възнаграждение за наемане на рекламно пространство се признава на клиенти, абонирани за програмата на рекламодателя. Крайният потребител ще получава периодични текстови съобщения като част от абонамента и ще трябва да плаща за всяко от тях, а Издателят ще получава комисионна за това.

  §3 Правила за функциониране на Портала

  • Издателят чрез мрежата от афилиейт програми участва в Партньорски програми с цел промотиране на Рекламодателите в своето Рекламно пространство, което се дава под наем на Рекламодателите. Колкото пъти трети страни, Крайните потребители на източниците на трафик на Издателя, кликват върху рекламни носители, това води до сключване на транзакция на Уебсайта на Рекламодателя, посочена подробно в Партньорската програма на Рекламодателя. Издателят ще получи възнаграждение за предоставяне на рекламно пространство, което успешно е довело до транзакция.
  • Размерът на възнаграждението е посочено подробно в индивидуалните условия на всяка партньорска програма. Възможно е възнаграждение за комбинации от модели, като: CPA, CPL, CPS, COD, PPI, Direct PPI, PPI Bundle, IVR, SMS MO, SMS MT. Администраторът и Рекламодателят си запазват правото да променят, също по време на течение на Партньорската програма на правилата и ставките, приложими в дадена Програма, както и да затворят дадена Програма, за което ще се появи информация на Портала. Промяната в ставките може да бъде продиктувана по-специално от доставянето на трафик с добро качество (положителна промяна) или с лошо качество (отрицателна промяна), както и промяна в обменния курс на валутата, в който Рекламодателят извършва плащания с Администратора.
  • Техническото условие, необходимо за правилната регистрация и използване на Портала и партньорската програма MyLead, е притежаването на индивидуален имейл акаунт (имейл адрес) и телефонен номер, които трябва да бъдат предоставени на Администратора по време на регистрацията за проверка на акаунта и притежаването на уеб браузър в следната версия: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0 или по-нова версия или други съвместими уеб браузъри.
  • Задължително условие за регистрация и участие в Мрежата от афилиейт програми е също наличието на банкова сметка от Издателя, акаунт в платформата PayPal или други онлайн портфейли и системи за онлайн разплащане, описани в §7 параграф 4, към който плащанията ще се извършват от Администратора.
  • Регистрацията в Мрежата от афилиейт програми става чрез попълване на електронен формуляр, достъпен на уебсайта на Мрежата www.mylead.global По време на регистрацията на Потребителя в Портала и партньорската програма, Потребителят (Издателят) трябва да даде съгласието си за използване на електронни средства за комуникация, за да изпълнява услугите, предлагани от Портала - това е необходимо условие за извършване на регистрация. Комуникацията с Издателя ще се осъществява по електронен път, при което известието, публикувано от MyLead в Интерфейса, се счита за получено в момента на неговото публикуване, докато известията, изпратени по електронна поща, се считат за доставени в момента на изпращането на имейл адреса, предоставен от Издателя по време на регистрацията. Регистрацията може да се извърши и с използване на данни в Google акаунт или акаунт във Facebook.
  • Регистрацията в Портала и Партньорската програма, означава приемане на Правилника и условията на конкретна Афилиейт програма.
  • Регистрацията в Портала и Партньорската програма означава даване на съгласие за обработката на лични данни. Способът и обхватът на обработката на лични данни са посочени в политиката за поверителност.
  • Регистрацията на Издателя в афилиейт мрежата означава сключване на договор между MyLead и Издателя и третиране на Издателя като пълноправен участник в кампании, провеждани в полза на Рекламодателите (наемане на Рекламно пространство), регистрирани в платформата от партньорски програми на мрежата MyLead. Данните, предоставени от Издателя в процеса на регистрация, трябва да бъдат пълни и достоверни.
  • Регистрацията на Издателя в партньорската програма е равносилна със заявяването от Издателя за притежаването на пълна правоспособност.
  • Регистрацията позволява достъп до акаунта на Издателя и след вход в системата, Издателят има право да актуализира и допълни данните на уебсайта, предоставени в електронния формуляр.
  • Регистрацията и участието в портала MyLead са безплатни. Въпреки това, Администраторът си запазва правото да начислява пазарни такси за действия, извършени на Източника на трафик на Издателя, изготвяне на специални имейли, ландинг пейджс, създаване на банери, ако Издателят, който се е съгласил да получи този вид помощ и я е получил, не предприеме никакви действия за генериране на трафик в рамките на 14 дни след получаване на материалите. Подготвените файлове се изпращат на Издателя чрез имейл адреса, предоставен в профила на Издателя. Той ще получи подобно съобщение, когато действията се извършват от екипа на MyLead върху Източника на трафик на Издателя. Съобщението ще включва и напомняне за извършване на дейности посредством изпратените материали. Издателят трябва да потвърди получаването на тази информация, като я потвърди под формата на съобщение - отговор на имейла, изпратен от MyLead.
  • Потребителят (Издателят) може по всяко време да се оттегли от активността си на Портала и Партньорската програма. За тази цел Потребителят/Издателят подава заявление до Администратора за изтриване на акаунта. Издателят може също да направи това автоматично чрез своя панел на издателя. Изтриването на акаунта е необратимо - за повторното участване в Програмата, е необходима повторна регистрация.
  • Цялото съдържание, публикувано на уебсайта www.mylead.global, www.mylead.pl и www.mylead.eu, по-специално търговски марки, работи по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, специализирани познания, ноу-хау и използваните софтуери и методите за изпълнение на рекламната процедура са собственост на MyLead или Рекламодателите и не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на Администратора или друго упълномощено лице. Издателят има право да използва препратки към целевите страници, страниците за продажби и графичните материали на Рекламодателите, които Администраторът предоставя за целите на промоцията на MyLead.global в раздела „Реферали“ (https://mylead.global/panel/referes) и за промотирането на партньорски програми достъпни на платформата MyLead.global. Използването им е възможно само от Потребители, които имат активен акаунт в платформата MyLead.global и само в контекста на партньорските програми, предлагани от MyLead.global. Изискване е също действащ и актуален договор между Издателя и Администратора.
  • Като част от Портала, Администраторът може да предлага и други услуги, подробните условия за използване на които ще бъдат посочвани всеки път в Портала.

  §4 Условия на Афилиейт програмата MyLead

  • Издателят може да пожелае да участва в Афилиейт програмата, като използва рекламни модели, предварително предоставени в програмата. Използването на външни рекламни модели на Администратора и Рекламодателя е разрешено само след предварително писмено съгласие на гореспоменатите. Ако Издателят иска да проведе рекламна кампания с използване на нестандартни рекламни материали, Издателят е длъжен предварително да поиска съгласие за подобни действия на Администратора.
  • Получаването на статус на Издател не означава, че Издателят може да участва във всички Афилиейт програми. За участието в някои от Афилиейт програмите е необходимо допълнително разрешение от MyLead или Рекламодателя. Издателят взима под внимание, че някои от Афилиейт програмите, предоставени от MyLead, може да са недостъпни за него в Афилиейт мрежата.
  • Упълномощаването за Афилиейт програма, изискваща допълнително оторизиране на MyLead, се извършва, след като Издателят изпрати заявление до дадена Афилиейт програма чрез Мрежата от афилиейт програми.
  • Започването на участието на Издателя в дадена Афилиейт програма е равносилно на приемането от страна на Издателя на правилата и изискванията за тази Афилиейт програма.
  • Ако Издателят желае да изпрати мейлинг като част от Афилиейт програма, Издателят е абсолютно задължен да получи съгласието на MyLead за извършване на такова изпращане. Условието за получаване на съгласието, посочено в предходното изречение, е потвърждение в Мрежата от афилиейт програми, преди изтегляне на рекламни материали за изпращане на мейлинг, притежаването на съгласие на получателите на мейлинга за получаване на търговска информация и изпращане на тест съобщение до MyLead и получаване на одобрението му от MyLead.
  • Приложимите условия в Афилиейт програмата са достъпни на уебсайта на афилиейт мрежата MyLead на адрес www.mylead.global. MyLead ще информира Издателя по електронен път за всяка промяна в условията.
  • Издател, който е член на Афилиейт програма, се задължава да спазва всички правила и задължения по отношение на афилиейт програмата, в която участва активно, по-специално разпоредбите, свързани със съдържанието на уебсайта на Издателя, собственически авторски права и права за защита на търговските марки на трети страни.
  • Всяка промяна в съдържанието на договора, сключен от MyLead с Издателя, изисква съгласието на Издателя. Липсата на такова съгласие води до прекратяване на договора, в резултат до отстраняване на Издателя от дейности, свързани с участие в афилиейт програми на мрежата MyLead.
  • Участието на издателя в Партньорската програма не предизвиква създаване на договор между Издателя и Рекламодателя. Издателят се задължава да не сключва, по време на течение на договора с Администратора и за период от 1 година от прекратяването на договора с Администратора, договори или споразумения с Рекламодателите без писменото съгласие на Администратора, при заплащане на договорна неустойка в размер на 5000 полски злоти нето за всеки договор или споразумение, сключено в противоречие с разпоредбите на настоящия параграф, дължимо незабавно при поискване от Администратора. Прякото сътрудничество на Издателите и Рекламодателите е допустимо след предварителни писмени договорености на всички страни с Рекламодателя.
  • На потребителя е забранено да изпраща незаконно съдържание, по-специално съдържание, което нарушава личните права на трети страни, подбуждащи към омраза (например на расова, етническа или религиозна основа), нарушаващи общоприетите социални норми и му е забранено да предприема каквито и да било действия, които биха могли да причинят смущения в работата или претоварване на ИТ системите на MyLead или други субекти, които участват пряко или косвено в предоставянето на електронни услуги, включително по-специално предизвикват заобикаляне на мерките за сигурност, инсталиране на злонамерен софтуер, публикуване на съдържание на места, които не са предназначени за това.
  • Администраторът не носи отговорност за неправилно функциониране на Партньорски програми на отделни Рекламодатели.

  §5 Права и задължения на Администратора (MyLead), Издателя/Потребителя

  • MyLead се задължава активно да наблюдава и записва трафика между Източника на трафик на Издателя и целевата страница на Рекламодателя. Въз основа на регистрираните ефекти MyLead ще изчисли възнаграждението, дължимо на Издателя за наемане на рекламно пространство, предназначено за провеждане на рекламна кампания на дадена афилиейт програма на Рекламодателя.
  • MyLead предоставя на Издателите възможността да кандидатстват за всички Партньорски програми, публикувани на Уебсайта. MyLead предоставя на Издателите чрез електронна поща (имейл) информация за нови Партньорски програми и за актуализации на действащите програми (всички новости и промоции от Рекламодателите).
  • MyLead се задължава да поддържа достоверни резултати на Издателите за афилиейт програма и да изготвя периодични салда за плащания и последващи в тази връзка плащания с Издателите.
  • Администраторът не носи отговорност за съдържанието, публикувано от Потребителите (Издателите), по-специално за съответствието им със закона, материална ценност, съдържанието и формата, както и за тяхната достоверност и надеждност. Всеки Потребител (Издател) поставя файлове, записи или коментари единствено на собствена отговорност и носи отговорност за евентуално нарушение чрез това съдържание на права на трети страни, авторски права, лични права или права на собственост или права на изображение или принципите на лоялна конкуренция.
  • В случай на съмнение за нарушение на закона, нарушение на настоящия Правилник или лични права на други лица, Администраторът, като взима предвид съдържанието на параграф 4 по-горе, си запазва правото да премахва и блокира записи, да изтрие Издателя от дадена Афилиейт програма или да премахва или блокира акаунта на Потребителя (Издателя), отговорен за нарушението, както и да изтрие и модифицира файлове, публикувани от Издателите на Уебсайта, без да посочва причина. Администраторът има право без да посочва причина да прехвърля по технически причини с цел надлежно предоставяне на услуги, съдържанието на уебсайта на други сървъри, поддържащи Портала.
  • На Потребителите на платформата MyLead.global е забранено да дават коментари и публикуват материали:
   • нарушаващи личните права на други хора и нарушаващи добрите обичаи,
   • съдържащи вулгарно или обидно съдържание, обиждащи религиозни чувства на други хора, както и обиждащи обект на религиозно поклонение,
   • с порнографско съдържание, призоваващо за разпространение на порнография, на еротична основа или подтикващо към проституция
   • нарушаващи полски или международни правни разпоредби, морални норми, подкрепящи радикални социални нагласи или популяризиращи такива възгледи (расова, етническа, полова, религиозна и др. дискриминация), насочени срещу конкретно физическо или юридическо лице,
   • представляващи политическа агитация или опит за налагане на своите възгледи на други хора, използващи Портала,
   • съдържащи думи, които обикновено се считат за обидни, насърчаващи употребата на алкохол, упойващи или психотропни вещества, наркотици, както и ксенофобски, расистки, фашистки коментари,
   • подбуждащи към нарушаване на закона, насърчаващи насилие или подбуждащи към агресия,
   • атакуващи други Издатели (Потребители), съдържащи невярна информация.
  • Изпращането на имейл от MyLead или чрез комуникатора, намиращ се в панела на Издателя до адреса, предоставен от Издателя в панела, означава правилната му доставка до Издателя.
  • Издателят не може да прехвърля своите права или задължения, произтичащи от договора изцяло или частично в полза на трета страна без предварителното писмено съгласие на MyLead.
  • Издателят се задължава по никакъв начин да не генерира или да не допринася за генерирането на Изкуствен трафик към Целевите страници.
  • Издателят има право да набира други Издатели за сътрудничество с MyLead. За привличане на нов Издател, който се регистрира като Издател в MyLead и който бъде упълномощен, Издателят има право на комисионни при условия, посочени в Афилиейт програмата.
  • Издателят е длъжен незабавно да премахне Рекламните творения от уебсайтовете на Издателя за всички спрени или прекратени Афилиейт програми.
  • Издателят е длъжен да поддържа ИТ съоръженията, необходими за реализиране на намеренията в съответствие с разпоредбите на настоящия Регламент и сключения договор с MyLead.
  • Издателят се задължава да осъществява коректно сътрудничество с MyLead и да не използва нелегален софтуер и други устройства, служещи за генериране на Изкуствен трафик на уебсайта си.
  • Издателят се задължава да не премахва долния колонтитул, информиращ за таксите и начините за активиране и деактивиране на услугата. Това се отнася за партньорски програми в модела SMS и IVR и някои програми в модела CPA. Профилът на Издателя, който допусне такова действие, ще бъде блокиран, за да се избегнат законови нарушения.
  • Издателят е длъжен незабавно да уведоми Администратора за промяната в правната форма на бизнеса, за преставането на неговото осъществяване, за отписването като данъкоплатец по ДДС.
  • Администраторът също така предвижда възможността за присъединяване към Афилиейт програмата на други мрежи (Мрежа-Издател), които ще действат като Издатели (ще продължат да отдават под наем рекламно пространство, което Мрежата-Издател наема от собствените си Издатели) и към които ще се прилагат съответно всички разпоредби на правилника, отнасящи се до Издателите.
  • Администраторът и Рекламодателите имат право да разглеждат Източниците на трафик на друга мрежа, която е налична в Афилиейт програмата в качеството на Издател, и тази мрежа е длъжна да разкрие Източниците на трафик на своите Издатели, от които е наела рекламно пространство за целите на изпълнението на кампанията като част от Афилиейт програмата в рамките на 1 работен ден при всяко поискване.
  • Мрежата-Издател е длъжна при всяко искане на Администратора, да премахне посочените рекламни материали от своята мрежа, включително да блокира даден Издател от когото наема рекламно пространство докато участва в Афилиейт програмата.
  • Неспазване на задълженията, изброени в параграф 17 и 18 може да доведе до блокиране на акаунта на Мрежата-Издател от Администратора и задържане на плащанията.

  §6 Сътрудничество на Издателите с Рекламодателите

  • Рекламодателят (лично или чрез Администратора, действащ от негово име, въз основа на указанията, предоставени от Рекламодателя) приема Издателя към неговата Партньорска програма, като предварително е проверил профила на Издателя, създаден от Издателя по време на регистрацията на платформата www.mylead.global.
  • Издателят, след като бъде одобрен от Рекламодателя, има право да използва всички функционалности на уебсайта, които помагат за постигане на най-добри резултати от наетото рекламно пространство, по-специално, Издателят има право да поставя на своя Уебсайт уиджети, банери, линкове и да използва по произволен начин всички налични xml файлове за промотиране на Рекламодателя.
  • Използвайки програмата програмата „Партньорски линк“, Издателят е длъжен да се придържа към принципите на Етичния кодекс на издателя, с особен акцент върху това да не използва спам в своите дейности.
  • Рекламодателят има право да извърши Валидиране на Лийдовете - да ги провери за коректност, съответствие с условията на Програмата и дали те не са получени по начин, противоречащ на закона или съдържанието на настоящия правилник. Само след извършване на валидирането, което може да отнеме до няколко месеца, статуса на даден лийд се променя съответно на Очакващ на приемане/Приет/За плащане/Отхвърлен. Само лийдове със статус За плащане подлежат на възнаграждение. В случай че последващата проверка доведе до заключението, че даден лийд трябва да се разглежда като измама, неговият статус може да се промени, което може да доведе до възстановяване на вече платените средства. Условие за отхвърляне на лийд може да бъде и фактът, че той се окаже т.нар. студен лийд, описан в §2.
  • Изпращайки съобщения по електронната поща, Издателят се задължава да спазва забраната за нежелана реклама („спам“). Затова е наложително да се получи съгласието на всеки получател преди изпращане на имейла; по искане на MyLead, Издателят се задължава да предостави доказателства за такова съгласие.
  • Издателят не може да използва ключови думи, съдържащи защитени от закона термини, по-специално като търговски марки на Рекламодателя или конкуренти на Рекламодателя без тяхното съгласие („Brand bidding“) или да насочва трафика от домейни, които умишлено подвеждат (например „allegeo.pl“), освен ако Рекламодателят изрично допуска подобен трафик.
  • Издателят се задължава:
   • да сътрудничи с MyLead само в полза на Рекламодателите, които наемат рекламно пространство,
   • да не използва Партньорските линкове по начин, който може да намали функционалността на Уебсайта на Рекламодателя,
   • да предоставя на Крайните потребители актуална, пълна и компетентна информация за Рекламодателя,
   • да представя цялата информация за офертата на Рекламодателя по начин, който не е подвеждащ, да дублира Материалите на Рекламодателя вярно и точно,
   • да се грижи за актуална реклама в отдаденото под наем пространство, в съответствие с насоките на Рекламодателя.
  • Всяка форма на неправилно използване, по-специално несъвместимо с правилника, с условията на дадена Кампания, Етичния кодекс на издателя или законовите разпоредби на използваните приложения, може да доведе до блокиране на акаунта на Издателя.
  • Издателят може да използва мобилното приложение MyLead за Android и iOS системи (достъпно съответно в Google Play и App Store), което се свързва с акаунта на издателя на Портала и позволява проследяване на статистически данни и визуализиране на панела за управление, списъкa с партньорски програми, новости и използване на публичен чат. Използването на приложението не е необходимо за участие в Афилиейт програма, а за нейното използване, е необходимо приемането на нейния отделен правилник.
  • Издателят има също възможност да използва плъгин за браузър Google Chrome, която е достъпна безплатно и позволява преглеждане на списъка с партньорски програми, банери и имейли, статистиката на акаунта и купоните.
  • В участието в някои кампании, Рекламодателите могат да поставят условие за подписване на отделен договор с Издателя, в който ще се регулират елементи като ставка, продължителност или условия на кампанията. Сключването на такъв договор няма да се счита за нарушение на разпоредбите на § 4, параграф 9 от настоящия Договор.
  • MyLead си запазва правото да деактивира партньорска програма по всяко време и да активира автоматично пренасочване към друга партньорска програма от офертата на MyLead. MyLead взима решение относно избора на партньорска програма за пренасочване. Издателят няма влияние върху партньорската програма, за която е активирано пренасочването. Издателят има право на възнаграждение за лийдове, получени от партньорската програма, към която е направено пренасочване. Количеството на лийдовете е същият като при промотирането на заместваща партньорска програма, с изключение на пренасочването.

  §7 Възнаграждение за Издателите

  • Условията за възнаграждение на Издателя за наемане на рекламно пространство могат да се различават в зависимост от модела на разплащане и ставките в отделните Афилиейт Програми и са достъпни за всеки Издател - на уебсайта на дадена Афилиейт програма, като едновременно функционират като част от договора, сключен между Администратора и Издателя.
  • Рекламодателят определя условията на Партньорските програми. При проверка на транзакциите, генерирани от Издателите, Рекламодателят има право да използва модела „last click wins“, т.е. да награждава само този Издател, в чийто канал е настъпило последното кликване, водещо интернет потребителя да финализиране на транзакцията. Рекламодателите имат право да променят условията на Партньорската програма, за които Издателят ще бъде информиран всеки път чрез Портала.
  • Условията на възнаграждението на Издателите за наем на рекламно пространство се определят чрез мониторинг на MyLead.
  • Възнаграждението на Издателя съставлява дължимата сума, увеличена с данък върху стоки и услуги със съответната ставка, ако Издателят е платец по ДДС. В случай на физически лица, които не извършват стопанска дейност, Администраторът не се явява авансови платец на данъка върху дохода на Издателя, тъй като Издателят е длъжен да уреди индивидуално данъка върху доходите от наем (в съответствие с тълкуването на министъра на финансите от 5 септември 2014 г. nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000).
  • Издателят има постоянен онлайн достъп до статистически данни за продажбите, с подробно описание на комисионните: за плащане, приети, очакващи и отхвърлени. Сумата, дължима на Издателя, ще бъде показана индивидуално на всеки Издател в съответния раздел, достъпен за разглеждане от Издателя след влизане в панела на Издателя на уебсайта MyLead.
  • Плащането на дължимото възнаграждение на Издателя се извършва въз основа на сметки, сметки-фактури или други документи, издадени от Издателя, по банкова сметка, интернет портфейл или система за онлайн разплащане, описани в точка §7, т. 4, ако размерът на натрупаните средства в Панела на издателя е в размер на най-малко 50 полски злоти (в случай на акаунт, създаден на територията на Полша) или 20 щатски долара (в случай на акаунт, създаден извън територията на Полша). В случай на прекратяване на сътрудничеството, Издателят има право да изтегли всички натрупани средства. Някои методи на плащане може да изискват приспадане на комисионна от салдото на Издателя. Ще намерите такава информация в панела на издател, когато се опитате да наредите плащане на средствата. Съществуват също изключения при минималните суми за плащане на парите на Издателя при използването на определени методи за доставка. Те са описани тук. Приемайки Правилника, Вие се задължавате да четете редовно раздела, за да бъдете в течение с последните събития.
  • Издателят може да получи плащане на средствата и чрез механизма за самофактуриране (self-billing). За тази цел чрез Панела той трябва да избере тази форма на плащане и да се задължи да не издава фактури за разплащане с Администратора.
  • Начисленото възнаграждение за приети транзакции, които са преминали в статус „за плащане“, се изплащат по искане на Издателя по всяко време след надвишаване на минималната сума, а срокът за плащане е 14 работни дни. Срокът на плащане може да бъде удължен в случай на необходимост от проверка на трафика или случайни ситуации, за които Администраторът не носи отговорност (непреодолима сила).
  • Условието за изплащане на паричните средства на Издателя със статус „За плащане” се явява плащането на средства от Рекламодателя по банковата сметка на MyLead.
  • В случай, че на Издателят бъдат изплатени средства по погрешка или преди тяхното прехвърляне от Рекламодателя и след последваща проверка се окаже, че лийдовете, които са основа за плащането, са отхвърлени от Рекламодателя, Издателят е длъжен да ги върне на Администратора в рамките на 7 дни от датата на получаване на искането под писмена или електронна форма. След изтичането на този срок Администраторът ще има право да начисли законни лихви за забавянето.
  • В случай, че Рекламодателят плаща Комисионна в чуждестранна валута, Администратора ще плати на Издателя в същата валута, ако Издателят предостави данни за банкова сметка, интернет портфейл или система за онлайн разплащане, описани в точка §7, п. 4, позволяващ плащането в тази валута. В противен случай разходите за преобразуване на Комисионната в полски злоти от валутата, в която Рекламодателят я плаща на Администратора, или свързаните с това загуби поради колебания на валутите, се поемат от Издателя, а Комисионната, платена му от Администратора подлежи на съответно намаляване.
  • В случай на обосновано подозрение, че Комисионната е получена в резултат на действия, нарушаващи закона или разпоредбите на настоящия Правилник, Администраторът може да я приспадне от сметката на Издателя - както от средствата, които там се намират, така и от бъдещи (отрицателно салдо).
  • Издателят дава съгласие за това, че Администратора може да приспада от средствата, намиращи се по сметката на Издателя в Портала.

  §8 Прекратяване на договора и неговото продължителност

  • Договорът, сключен между Издателя и MyLead, влиза в сила, когато Издателят приеме настоящия Правилник и Издателят премине през пълния процес на регистрация, водещ до одобряване на статус на Издател. Договорът се сключва за неопределен срок.
  • Всеки Издател има право да прекрати договора, сключен с MyLead, по всяко време на сътрудничество, с незабавен ефект. Прекратяването на договора е равносилно на прекратяване на всички рекламни дейности с партньорски програми, разположени на платформата с партньорски програми в афилиейт мрежата MyLead.
  • MyLead има право да прекрати незабавно договора с Издателя, по-специално в случай на нарушение на разпоредбите на настоящия Правилник, както и:
   • Когато в провежданата рекламна кампания от Издателя бъде открит нелегален софтуер, който генерира изкуствен трафик на сайта;
   • Когато Източникът на трафик на Издателя не генерира никакъв трафик за повече от една календарна година;
   • Когато Издателя постъпва по неправилен начин, опитвайки се да генерира или генерирайки Изкуствен трафик към Целевите страници.
  • MyLead има право да прекрати договора с Издателя с 14-дневен срок за предизвестие.
  • MyLead се задължава да информира Издателя за прекратяването на договора по електронна поща или чрез уебсайта.
  • Рекламодателят има право да откаже участието на Издател в дадена Партньорска програма по всяко време, без да посочва причините.

  §9 Рекламации

  • MyLead ще положи всички усилия да осигури правилното и непрекъснато използване на Портала.
  • Всяко прекъсване по време на използването на Портала и свързано с неговото функциониране, може да бъде предмет на рекламация, подадена от Потребителя (Издателя). Подаването на рекламация следва да се извърши на адрес: [email protected]. На докладване подлежат също така други коментари и проблеми, свързани с услугите, предоставяни в обхвата на работата на Портала.
  • Подадените рекламации ще се разглеждат текущо, но не по-късно от 14 дни от датата на подаването им от Потребителя (Издателя). Администраторът на портала си запазва правото да остави рекламация без отговор, ако се отнася до забележки, причинени от непознаване на Правилника или неспазване от Потребителя (Издателя) на инструкциите, предоставени му за надлежното предоставяне на услуги или използване на Портала.
  • За да диагностицира нередности във функционирането на услугите на Портала, Администраторът си запазва правото да се намесва в техническата структура на акаунта на Потребителя (Издателя).
  • Отговор на рекламация ще бъде изпратен на имейл акаунта, предоставен от Потребителя (Издателя) по време на регистрацията в Портала.

  §10 Заключителни разпоредби

  • По въпроси, които не са обхванати от Правилника, се прилагат по-специално разпоредбите на Гражданския кодекс и Закона за предоставяне на услуги по електронен път.
  • Всякакви промени в настоящия Правилник ще бъдат известни на Потребителите (Издателите) чрез изпращане на информация до акаунта в Интерфейса и обявени на Портала. Потребителят (Издателят) може да им възрази под формата на имейл съобщение или чрез попълване на формата за контакт. В резултат на изразяване на възражение срещу съдържанието на Правилника, акаунтът на Потребителя (Издателя) ще бъде изтрит не по-рано от 14 дни от датата на получаване на възражението от Потребителя или Издателя. Продължаването на използването на Портала след внесените промени се счита за приемане на промените в Правилника.
  • Всички спорове, възникнали по време на сътрудничеството между MyLead, Потребителя (Издателя), ще се уреждат от страните по взаимно съгласие. При липса на уреждане по взаимно съгласие - съдът, компетентен да урежда спорове, ще бъде компетентния съд по местонахождение на Администратора.
  • Администраторът има право да предостави копие от настоящия правилник на данъчните власти, за да документира споразуменията за самофактуриране между MyLead и Издателя.
  • Правилникът влиза в сила на 20 януари 2021 г.

  Приложеие № 1: Политика за поверителост

  Приложение №2: Етичен кодекс на издателя

  Етичен кодекс на издателя

  • Издателят поставя линкове и реклами на Рекламодателя на уебсайтовете, за да промотира Рекламодателя.
  • Издателят се задължава да действа единствено в полза на Рекламодателя и да рекламира достойно офертите на Рекламодателя.
  • Издателят не може при никакви обстоятелства да:
   • публикува оферти на уебсайтове, които съдържат изображения или съдържание, което по какъвто и да е начин е: нецензурно, порнографско (това не се отнася за кампании в категорията „18+“), заплашително, обидно, незаконно, омразно, вредно, тормозещо, расистко, дискриминационно или по по какъвто и да е начин, нарушаващо авторски права или права на интелектуална собственост;
   • използва забранени техники за промотиране на собствените си уебсайтове, т.е. Black hat SEO;
   • генерира изкуствен трафик чрез използване на компютърни червеи, автоматични програми за кликвания;
   • разпраща, заменя или презаписва cookies файлове;
   • организира мейлинг, които могат да се разглежда като „спам“, да изпраща имейл съобщения до получател, който не е дал предварително, желано съгласие за получаване на това съобщение;
   • претоварва системата на MyLead с изкуствени заявки;
   • използва забранени ключови думи, посочени от Рекламодателите в Правилника на партньорската програма;
   • използва brandbidding в партньорски програми, които забраняват това;
   • нарушава Политиката за поверителност на MyLead;
   • използва всякакви други действия, които имат за цел да допринесат пряко за нелоялно увеличение на възнаграждението на Издателя.
  • Издателят се задължава да спазва нормите на личната култура, когато комуникира със служители на компанията Lead Investments sp.z.o.o, Рекламодатели, други партньори, свързани с Lead Investments sp.z.o.o, и/или други потребители на платформата MyLead
   • Издателят няма да използва в комуникацията със служителите на компанията, Рекламодателите, други партньори, свързани с Lead Investments sp.z.o.o, и/или други потребители на платформата MyLead изрази, считани за обидни, няма да използва обидни епитети (включително заплахи) по отношение на горепосочените лица, използвайки каквито и да е било средства за комуникация (по телефон, имейл, Skype, Telegram, Gadu-Gadu, Whatsapp, Discord, live chat, с използването на опцията за лични съобщения в платформата MyLead или в общ чат)
   • Неспазването на правилата за лична култура може да доведе до ограничаване на достъпа до определени функции в платформата MyLead или блокиране на достъпа до акаунта в платформата MyLead
  • Задължението на Издателя е да спазва добрите рекламни практики.
  • Настоящия Кодекс е неразделна част от Договора между Издателя и MyLead. Нарушаването на която и да е точка от Правилника за сътрудничество или Етичния кодекс е основа за прекратяване на договора с незабавно действие.

Използвайки MyLead, Вие се съгласявате с използването на файловете cookies и по-добрo съответствие на съдържанието с Вашето поведение. Прочетете за cookies файловете. Прочетете за ОРЗД . ЗАТВОРИ