Juntos ayudamos a Ucrania. reunimos a las empresas del marketing digital para una misma meta. Haz clic y únete a la campaña.
ANUNCIANTE. ¿Alguien de MyLead te propone una colaboración paga? ¡Podría ser una estafa! Haz clic y comprueba.

La campaña no está disponible actualmente, pero tenemos 28 de otras campañas en esta categoría.

Compruébalos

Programa de afiliados [UA] PrivatBank || CPA

Tarifa $1.14

Tipo CPA

Descripción del [UA] PrivatBank || CPA Programa de Afiliado

ПриватБанк - найбільший банк в Україні, має найбільшу мережу банкоматів та платіжних терміналів. Продукти доступні в цьому офері: Картка Універсальна Gold, Картка Універсальна. Карта Універсальна Gold - міжнародна платіжна карта ПриватБанку, з якої Ви отримуєте обслуговування від персонального банкіра у зручний для Вас час. Ви зможете користуватися як власними грошима на карті, так і кредитними коштами до 75 000 грн в будь-якій точці світу в 24/7. Карта Універсальна - це платіжна пластикова картка ПриватБанку, яка дає Вам можливість користуватися як власними грошима на карті, так і взяти кредит, використовуючи кошти банку. На цю карту Вам можуть перераховувати гроші Ваші родичі, знайомі або партнери. Переваги партнерської програми: ПриватБанк займає ТОП-1 місце серед банків України - кожен житель України знає про сервіси та можливості, які пропонує ПриватБанк; за даними ПриватБанку конверсія 20% від загальної кількості заявок - схвалення практично для кожного клієнта, який не є власником продукту, так як продукт пропонується не тільки як кредитний, але і як платіжний засіб; мінімум полів серед усіх банків! Тільки ім'я і номер телефону, і якщо у клієнта немає карти - в 99% треба тільки її забрати; кількість карт не обмежена і випускаються вони безкоштовно - немає лімітів на кількість лідів; Лендинги адаптовані для мобільних пристроїв - ви не втратите ні одного клієнта! Конкурентні переваги та особливості карти Універсальна Gold: для оформлення потрібен тільки паспорт, без довідок; знижена ставка за користування кредитним лімітом (всього 3,5%); максимальний розмір кредитного ліміту - до 75 000 грн .; вибір валюти карти при оформленні: долари США, євро або гривня; оплата тільки членського внеску за участь в Gold-клубі 20 грн / міс; спеціальні знижки до 30% в більш ніж 3 000 елітних торгових точках України, що входять в Дисконтний клуб, а також 10% на залишок особистих коштів для оплати в торгових точках-партнерах програми "Бонус +"; технологія безконтактних оплат Visa payWave і MasterCard Contactless; безкоштовна доставка карти; персональний менеджер, співробітники Gold-клубу і найкраща в Україні система Інтернет-банкінгу Приват24; готові обслужити Вас 24/7 в будь-якій точці світу. Конкурентні переваги та особливості карти Універсальна: оформлення та обслуговування безкоштовно; кредит до 50 000 грн.; до 55 днів пільговий період - Вам не потрібно платити відсотки; нарахування 10% річних на залишок особистих коштів; найкраща в Україні система інтернет-банкінгу - Privat24; бонуси за покупки в магазинах за програмою Бонус +; можна розраховуватися в торгових точках, здійснювати оплату в Інтернеті і терміналах самообслуговування, а також знімати готівку в будь-якій точці світу. ______________________________________________ Вимоги: паспорт, вік від 16 до 69 років. ГЕО: Україна, крім АТО і Криму. ______________________________________________ Сума кредиту:до 75 000 грн. ______________________________________________ Модель розрахунку: CPA1 – видана картка Універсальна – 50 UAH; СPА2 - видана картка Універсальна Gold – 34 UAH. Cookie - 30 днiв ______________________________________________ Обмеження: Для цього оффера заборонені мотивований трафік, дорвейний трафік, кешбек і попап. Афіліати, що використовують їх, будуть забанені. Заборонено використовувати власні "Акційні креативи" неузгоджені рекламодавцем. Для даного оффера дозволяються email-розсилки по "білим" списками після узгодження їх з рекламодавцем. Продукт не можна подавати з гарантією видачі кредиту. Доступний ліміт на карті до 50 000, а не 50 000 грн. Не допускається реклама з гарантією, типу "Вам схвалений ліміт 50 000 грн. На карті GOLD, тільки сьогодні!". Скріншоти сайту ПриватБанк можна використовувати як промо тільки в тому випадку, якщо ви поставите посилання на сайт ПриватБанк, звідки взяли креатив, або ваш сайт - це ресурс агент-банку. В інших випадках використання скріншоту сайту в якості промо заборонено! ______________________________________________ LIVE TRACKING: НІ (Холд 15 днiв) УВАГА! Остаточне врегулювання розрахунку здійснюється на підставі звіту, наданого Рекламодавцем ______________________________________________ PrivatBank is the largest bank in Ukraine, has the largest network of ATMs and payment terminals. Products are available in this offer: Universal Card Gold, Universal Card. "Universal Gold" card is an international payment card of PrivatBank, from which you receive service from a personal banker at a time convenient for you. You will be able to use both your own money on the card and credit funds up to UAH 75,000 anywhere in the world 24/7. The “Universal card” is a plastic payment card of PrivatBank, which gives you the opportunity to use both your own money on the card and take a loan using the bank's funds. Your relatives, acquaintances or partners can transfer money to this card. Advantages of the affiliate program: PrivatBank ranks TOP-1 among Ukrainian banks - every resident of Ukraine knows about the services and opportunities offered by PrivatBank; conversion 20% of the total number of applications - approval for almost every customer who is not the owner of the product; minimum fields among all banks! Only name and phone number, and if the client does not have a card - in 99% you only need to pick it up; the number of cards is not limited and they are issued free of charge - there are no limits on the number of leads; Landings are adapted for mobile devices - you will not lose a single customer! Competitive advantages and features of the "Universal Gold" card: only a passport is required for registration; reduced rate for using the credit limit (only 3.5%); maximum credit limit - up to UAH 75,000; choice of card currency at registration: US dollars, euros or hryvnia; payment the membership fee for participation in the Gold-club 20 UAH / month; special discounts of up to 30% in more than 3,000 elite outlets of Ukraine, which are part of the Discount Club, as well as 10% on the balance of personal funds to pay in outlets-partners of the "Bonus +" program; contactless payment technology Visa payWave and MasterCard Contactless; free card delivery; personal manager, employees of the Gold Club and the best in Ukraine Privat24 Internet banking system; ready to serve you 24/7 anywhere in the world. Competitive advantages and features of the "Universal" card: registration and maintenance free of charge; loan up to UAH 50,000; up to 55 days grace period; accrual of 10% per annum on the balance of personal funds; the best internet banking system in Ukraine - Privat24; bonuses for purchases in stores under the Bonus + program; you can pay at points of sale, make payments on the Internet and self-service terminals, as well as withdraw cash anywhere in the world. ______________________________________________ REQUIREMENTS: passport, age from 16 to 69 years. GEO: Ukraine, except the ATO and Crimea. ______________________________________________ AMOUNT OF LOAN: up to 75 000 UAH ______________________________________________ PAYOUT MODEL: CPA1 - issued Universal card - 50 UAH; СPА2 - issued Universal Gold card - 34 UAH. Cookie - 30 days ______________________________________________ Restriction: Motivated traffic, doorway traffic, cashback and popup are prohibited for this offer. Affiliates who use them will be banned. It is forbidden to use your own "Promotional Creatives" not approved by the advertiser. For this offer, e-mails on "white" lists are allowed after coordination with the advertiser. The product cannot be submitted with a loan guarantee. The available limit on the card is up to UAH 50,000, not UAH 50,000. Advertising with a guarantee, such as "You have been approved a limit of UAH 50,000. On the GOLD card, only today!" Is not allowed. Screenshots of the PrivatBank site can be used as a promo only if you put a link to the PrivatBank site where the creative came from, or your site is a resource of an agent bank. In other cases, the use of a screenshot of the site as a promo is prohibited! ______________________________________________ LIVE TRACKING: NO (Hold 15 days) IMPORTANT! The final amount for the affiliate program is made based on the report provided by the Advertiser.

Condiciones de la promoción de programa

Falta de restricciones para tu idioma.

Mostrar restricciones en otro idioma
Categoría: Otro
Última actualización: 2022-02-24 13:08:25
Tipo de dispositivo:
Países: -
Tipo de tráfico: Tráfico motivado no permitido
EPC : b/d
Tipo de conversión: Indefinido
CR : b/d
Deeplink: No
Banners No

Utilizando MyLead, estás de acuerdo con el uso de las cookies y adaptar mejor el contenido a su comportamiento. Leer acerca de las cookies. Leer acerca de GDPR . CERRAR