Korzystając z MyLead wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies i lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Czytaj o cookies. Czytaj o RODO . ZAMKNIJ

Regulamin

Regulamin współpracy Wydawców z programem partnerskim MyLead

§1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu i programu partnerskiego MyLead zlokalizowanego w Internecie pod adresem www.mylead.global oraz zakres praw i obowiązków Wydawców oraz Użytkowników Portalu. Obejmuje także warunki emisji reklam nadawanych przez Reklamodawców oraz formy i sposoby rozliczania działań pomiędzy Wydawcą a MyLead.
 • Właścicielem i Administratorem Portalu jest Lead Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Romana Abrahama 18 61-615, NIP 9950226290 REGON 302522905, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000474759, zwana dalej MyLead lub Administratorem.

§2 Definicje

  WYDAWCA osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie, która spełniła warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy.

  STRONA WYDAWCY​ strona internetowa/serwis/blog, na których Wydawca uczestniczący w programie afiliacyjnym, odpłatnie zamieszcza link odnoszący do strony obranego wcześniej Reklamodawcy, będącego klientem sieci afiliacyjnej MyLead.

  REKLAMODAWCA ​– osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca właścicielem programu partnerskiego.

  PROGRAM AFILIACYJNY​ zespół reguł i zasad przystosowanych indywidualnie do każdej kampanii produktu, przeprowadzanej na stronach Wydawcy. Afiliant (zwany dalej Wydawcą) otrzymuje z ramienia sieci MyLead stosowne informacje o szczegółowych warunkach przewidywanego wynagrodzenia, docelowych stronach reklamowych oraz okresu emisji reklam, opracowanych wstępnie przez Reklamodawców.

  STRONA INTERNETOWA WWW ​ wyodrębniony, własnościowy obszar w sieci internetowej, identyfikowany pod własnym, indywidualnym adresem URL. Utworzony zazwyczaj w językach SGML (HTML, XML), odczytywany przez użytkowników zewnętrznych za pomocą przeglądarki internetowej.

  SIEĆ PROGRAMÓW AFILIACYJNYCH ​ łącznik pomiędzy programami afiliacyjnymi Reklamodawców, a Wydawcami. Stworzona w tym celu platforma podlega wyłącznie czynnościom właściciela (Lead Investments Sp. z o.o.).

  SERWIS INTERNETOWY / PRZESTRZEŃ REKLAMOWA ​ zespół stron internetowych, powiązanych ze sobą wzajemnie pod względem: treści, grafiki, mechanizmów działania i funkcjonowania, na których Wydawca reklamuje Reklamodawców w formie graficznej lub tekstowej

  UŻYTKOWNIK ​ każda osoba fizyczna, która wykonuje określoną akcję (zazwyczaj jest to kliknięcie w daną reklamę, opublikowaną na stronie Wydawcy, będącą odnośnikiem do strony Reklamodawcy, który za nią [akcję] płaci).

  STRONA DOCELOWA/ STRONA LUB SERWIS REKLAMODAWCY ​ strona internetowa Reklamodawcy wskazana przez niego w procesie akceptacji do programu afiliacyjnego MyLead oficjalnie wykazana na platformie programów partnerskich jako strona reklamowana.

  LINK DOCELOWY/ LINK PARTNERSKI ​ odnośnik umieszczany w treści zapisanej w sieci strony internetowej/serwisie/blogu Wydawcy, którego kliknięcie wywołuje określoną akcję (zazwyczaj przekierowanie na stronę docelową Reklamodawcy).

  RUCH ​ określa prawidłowe kliknięcia, kontakty, leady i sellleady, które potwierdził i zaakceptował Reklamodawca lub Administrator

  SZTUCZNY RUCH ​ określa nieprawidłowe (nieprawidłowo wywołane) kliknięcia, kontakty, leady i sellleady, które nie zostały zaakceptowane przez Reklamodawcę lub Administratora i zazwyczaj wiążą się ze świadomym łamaniem Regulaminu.

  KLIKNIĘCIE ​ wykonanie określonej akcji, polegającej na wybraniu przez Użytkownika na stronie internetowej Wydawcy linku/banneru i innych form reklamowych, kierujących na stronę docelową Reklamodawcy.

  LEAD ​ oznacza wykonanie czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, niebędącej SellLeadem, przez Użytkownika trafiającego na Stronę Docelową przez Stronę Wydawcy w warunkach regulowanych w Programie Afiliacyjnym. Leadem może być m.in. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety lub inna czynność niebędąca SellLeadem.

  SELL​LEAD ​ wykonanie przez Użytkownika określonej akcji, zatwierdzonej w programie afiliacyjnym, który poprzez stronę internetową Wydawcy trafił do strony docelowej Reklamodawcy, w zgodzie z wcześniej ustalonymi przez program afiliacyjny warunkami. W odróżnieniu do leadu, selllead dotyczy zakupu określonego produktu lub usługi, do których Użytkownik został skierowany ze strony Wydawcy.

  PANEL ROZLICZEŃ ​(zwany także Panelem Użytkownika oraz Stroną Główną Użytkownika) – część Sieci Programów Afiliacyjnych, w której znajdują się informacje między innymi na temat zarobionych przez Wydawcę środków w realizowanych przez Wydawcę Programach Afiliacyjnych.

  NALEŻNOŚCI, PROWIZJE ​– kwoty wygenerowane przez Wydawców promujących wybrane programy partnerskie, zgodnie z określonymi zasadami rozliczania w regulaminie danego programu partnerskiego oraz niniejszym Regulaminem.

  MINIMALNA WYPŁATA PROWIZJI ​ minimalna suma prowizji jaką musi osiągnąć Wydawca, aby uzyskać wypłatę zgromadzonych środków

  PROWIZJA DO WYPŁATY​ wygenerowane wynagrodzenie Wydawcy, które zostało zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę.

  PRODUKTY LUB NARZĘDZIA ​– opcje i rozwiązania informatyczne udostępniane Wydawcom po zalogowaniu się na konto Wydawcy

  SYSTEM TRACKINGOWY ​ ​system informatyczny, który monitoruje oraz szczegółowo analizuje kampanie reklamowe prowadzone przez Wydawców. Pozwala na rejestrację ilości kliknięć użytkowników w reklamy oraz wykonywane przez nich sprzedaże i określone akcje. System pozwala badać efektywność poszczególnych nośników reklamowych (plików xml, widgetów, linków partnerskich, banerów) oraz posiada narzędzia, które pozwalają wykrywać i zwalczać wszelkiego rodzaju działania niezgodne z prawem.

  KODEKS ETYCZNY WYDAWCY ​– załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, określający etyczne zasady promocji Reklamodawców przez Wydawców; stanowi integralną część Regulaminu

  §3 Zasady funkcjonowania Portalu

  • Wydawca, za pośrednictwem Serwisu uczestniczy w programach partnerskich w celu promocji Reklamodawców w swojej Przestrzeni Reklamowej. Ilekroć strony trzecie, użytkownicy stron Wydawcy, klikają w nośniki reklam, skutkuje to zawarciem transakcji w Serwisie Reklamodawcy określonej szczegółowo w programie partnerskim Reklamodawcy. Wydawca za dostarczanie Przestrzeni Reklamowej, która skutecznie doprowadziła do transakcji, otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia określana jest szczegółowo w indywidualnych warunkach każdego programu partnerskiego. Możliwe jest objęcie wynagrodzeniem kombinacji modeli CPS, CPA, CPL i CPC
  • Warunkiem technicznymi niezbędnym do prawidłowej rejestracji i korzystania z Portalu i programu partnerskiego MyLead jest posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (email) oraz posiadanie przeglądarki internetowej w podanej wersji: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0, lub wyższej albo innych kompatybilnych przeglądarek internetowych. W celu prawidłowego korzystania z usług świadczonych w ramach Serwisu wymagane jest także posiadanie przez Wydawcę rachunku bankowego lub konta paypal.
  • Rejestracja w serwisie następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego na stronie Serwisu https://mylead.global/ Podczas rejestracji Użytkownika w Portalu i programie partnerskim, Użytkownik, a także Wydawca zostaje zapytany o zgodę na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania usług oferowanych przez Portal.
  • Rejestracja w Portalu i programie partnerskim oznacza akceptację Regulaminu oraz warunków konkretnego programu afiliacyjnego.
  • Rejestracja w Portalu i programie partnerskim oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sposób i zakres przetwarzania danych osobowych określony został w polityce prywatności.
  • Rejestracja Wydawcy w programie partnerskim oznacza wyrażenie zgody na zawarcie umowy pomiędzy MyLead a Wydawcą oraz traktowanie Wydawcy jako pełnoprawnego uczestnika kampanii przeprowadzanych na rzecz Reklamodawców, zarejestrowanych na platformie programów partnerskich sieci MyLead.
  • Rejestracja Wydawcy w programie partnerskim jest jednoznaczna ze złożeniem przez Wydawcę oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Rejestracja umożliwia dostęp do konta Wydawcy, a po zalogowaniu się Wydawca jest uprawniony do nieograniczonej aktualizacji i uzupełniania w Serwisie danych podanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym. Konto Wydawcy zapewnia także podgląd dostępnych programów partnerskich Reklamodawców
  • Rejestracja i uczestnictwo w serwisie MyLead jest wolne od wszelkich opłat.
  • Użytkownik i Wydawca może w każdej chwili zrezygnować z aktywności w Portalu i programie partnerskim. W tym celu Użytkownik (Wydawca) składa do Administratora wniosek o usunięcie konta.
  • Wszelkie treści umieszczane na stronie internetowej www.mylead.global/,www.mylead.pl/ oraz www.mylead.eu/, w szczególności znaki towarowe, utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wiedza specjalistyczna oraz wykorzystywane oprogramowania i sposoby realizacji postępowania reklamowego stanowią własność MyLead lub Reklamodawców i nie mogą być wykorzystywane przez osoby nieuprawnione. Wydawcy przysługuje prawo do wykorzystania odnośników do stron docelowych Reklamodawców w czasie współpracy z MyLead, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz obowiązującej umowy

  §4 Warunki Programu Afiliacyjnego MyLead

  • Wydawca może wyrazić chęć uczestnictwa w programie afiliacyjnym, wspierając się na modelach reklamowych, uprzednio zarejestrowanych w programie. Wykorzystywanie zewnętrznych modeli reklamowych Administratora oraz Reklamodawcy dozwolone jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody ww.
  • Uzyskanie statusu Wydawcy nie oznacza możliwości uczestnictwa Wydawcy we wszystkich Programach Afiliacyjnych. Do uczestnictwa w części z Programów Afiliacyjnych wymagana jest dodatkowa autoryzacja sieci afiliacyjnej MyLead. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że niektóre z Programów Afiliacyjnych udostępnianych przez MyLead mogą być dla niego niedostępne w Sieci Programów Afiliacyjnych.
  • Autoryzacja do Programu Afiliacyjnego wymagającego dodatkowej autoryzacji MyLead jest przeprowadzana po wysłaniu zgłoszenia przez Wydawcę do danego Programu Afiliacyjnego za pomocą Sieci Programów Afiliacyjnych.
  • Rozpoczęcie uczestnictwa Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wydawcę zasad i wymogów dotyczących tego Programu Afiliacyjnego.
  • W przypadku chęci wysłania przez Wydawcę wysyłki mailingowej w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego, Wydawca ma bezwzględny obowiązek uzyskania zgody MyLead na realizację takiej wysyłki. Warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest potwierdzenie w Sieci Programów Afiliacyjnych, przed pobraniem Kreacji Reklamowych do wysyłki mailingowej, posiadania zgody adresatów mailingu na otrzymywanie informacji handlowych oraz przesłanie wysyłki testowej do MyLead i uzyskanie jej akceptacji od MyLead.
  • Warunki obowiązujące w Programie Afiliacyjnym są dostępne na stronie internetowej sieci afiliacyjnej MyLead, pod adresem www.mylead.pl. MyLead poinformuje Wydawcę, drogą elektroniczną, o każdorazowej zmianie warunków, z 7dniowym wyprzedzeniem.
  • Wydawca będący członkiem programu afiliacyjnego zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich reguł i zobowiązań, dotyczących programu afiliacyjnego, w którym bierze czynny udział, a w szczególności postanowień odnoszących się do zawartości strony internetowej Wydawcy, autorskiego prawa majątkowego oraz praw ochronnych na znaki towarowe przysługujących osobom trzecim.
  • Każdorazowa zmiana treści umowy zawartej przez MyLead z Wydawcą wymaga zgody Wydawcy. Brak przedmiotowej zgody skutkuje rozwiązaniem umowy, co powoduje odsunięcie Wydawcy od czynności związanych z uczestnictwem w programach afiliacyjnych sieci MyLead.

  §5 Prawa i obowiązki Administratora (MyLead), Wydawcy i Użytkownika

  • MyLead jest zobowiązana do czynnego monitoringu i rejestrowania ruchu pomiędzy stroną Wydawcy, a stroną docelową Reklamodawcy. Na podstawie zarejestrowanych efektów MyLead ustanowi należne wynagrodzenie dla Wydawcy za przeprowadzenie kampanii reklamowej danego programu afiliacyjnego Reklamodawcy.
  • MyLead zapewnia Wydawcom możliwość zgłaszania się do wszystkich programów partnerskich opublikowanych w Serwisie. MyLead dostarcza Wydawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (emailem) informacje o nowych Programach Partnerskich oraz o aktualizacjach działających programów (wszelkich nowościach i promocjach u Reklamodawców).
  • MyLead zobowiązuje się do prowadzenia rzetelnych wyników Wydawców programu afiliacyjnego oraz do sporządzania okresowych bilansów rozliczeniowych i następujących w konsekwencji rozliczeń z Wydawcami.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników, w szczególności za ich merytoryczną wartość, treść i formę, a także za ich prawdziwość i rzetelność. Każdy Użytkownik i Wydawca umieszcza pliki, wpisy lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność i odpowiada za to, że nie naruszają one jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności zaś praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy wizerunku, bądź zasad uczciwej konkurencji.
  • W przypadku podejrzenia naruszenia prawa, naruszenia niniejszego Regulaminu lub dóbr osobistych innych osób, Administrator, uwzględniając treść ust. 5 powyżej, zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów, bądź usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika, lub Wydawcy odpowiedzialnego za naruszenie, a także usuwania i modyfikowania plików zamieszczonych przez Wydawców bez podawania przyczyny. Administratorowi przysługuje możliwość przeniesienia ze względów technicznych w celu prawidłowego świadczenia usług lub uzasadnionych wymogami prawnymi zawartości strony na inne serwery obsługujące Portal, bez konieczności podawania przyczyny.
  • Zabrania się wypowiedzi oraz publikowania materiałów:
   • naruszających dobra osobiste innych użytkowników oraz naruszających dobre obyczaje,
   • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, obrażających uczucia religijne innych osób, a także znieważających przedmiot czci religijnych,
   • o treści pornograficznej, nakłaniającej do rozpowszechniania pornografii, o podłożu erotycznym czy też nakłaniających do nierządu,
   • naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, normy moralne, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i in.), skierowanych przeciwko określonej osobie fizycznej lub prawnej,
   • stanowiących agitację polityczną lub próbę narzucenia swoich poglądów innym osobom korzystającym z Portalu,
   • sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
   • zawierających słowa powszechnie uznane za obelżywe, propagujących alkohol, środki odurzające lub psychotropowe, narkotyki, a także komentarzy ksenofobicznych, rasistowskich, faszystowskich,
   • nakłaniających do naruszenia prawa, propagujących przemoc lub nawołujących do agresji,
   • atakujących innych Użytkowników, zawierających informacje nieprawdziwe
  • Wydawca ma obowiązek bieżącego obsługiwania adresu email zgłoszonego przez siebie w MyLead w celu bieżącej komunikacji. Wysłanie przez MyLead wiadomości email lub poprzez komunikator znajdujący się w panelu Wydawcy na adres, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, oznacza jej skuteczne doręczenie do Wydawcy.
  • Wydawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków, wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody MyLead wyrażonej na piśmie.
  • Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generował lub przyczyniał się do generowania Sztucznego Ruchu do Stron Docelowych.
  • Wydawca ma prawo pozyskiwać innych Wydawców do współpracy z MyLead. Z tytułu pozyskania nowego Wydawcy, który zarejestruje się jako Wydawca MyLead i któremu zostanie udzielona autoryzacja, Wydawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie prowizyjne, na zasadach określonych w Programie Afiliacyjnym.
  • Wydawca ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia Kreacji Reklamowych ze Stron Wydawcy dla wszystkich wstrzymanych lub zakończonych Programów Afiliacyjnych.
  • Wydawca jest zobowiązany do utrzymywania zaplecza informatycznego, niezbędnego do realizowania zamierzeń zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zawieranej z MyLead umowy.
  • Wydawca zobowiązuje się do prowadzenia uczciwej współpracy z MyLead oraz do nie wykorzystywania nielegalnego oprogramowania oraz innych urządzeń służących do generowania sztucznego ruchu na swojej stronie internetowej.
  • Wydawca zobowiązuje się do nie usuwania stopki informującej o opłatach i sposobach włączenia i wyłączenia usługi. Konto Wydawcy, który dopuści się takiego działania zostanie zablokowane a jego saldo zostanie wyzerowane w celu uniknięcia naruszeń prawa

  §6 Współpraca Wydawców z Reklamodawcami

  • Reklamodawca akceptuje Wydawcę do swojego Programu Partnerskiego weryfikując wcześniej profil Wydawcy, który został stworzony przez Wydawcę podczas rejestracji na platformie http://www.mylead.global/ Reklamodawca podejmuje decyzję o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu danego Wydawcy do konkretnego Programu Partnerskiego
  • Wydawca, po zaakceptowaniu przez Reklamodawcę, ma prawo korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu, które pomagają w promocji, w szczególności ma prawo umieszczać w swoim Serwisie widżety, banery, linki i w dowolny sposób wykorzystywać dostępne pliki xml w celu promocji Reklamodawcy.
  • Wydawca ma prawo polecać produkty poprzez aplikację “Link Partnerski” z zachowaniem zasad Kodeksu Etycznego Wydawcy ze szczególnym wskazaniem na nie wykorzystywanie w swoich praktykach “spamowania”.
  • Wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej Wydawca zobowiązuje się przestrzegać zakazu nie zamówionej reklamy („spam”). Dlatego też konieczne jest uzyskanie zgody każdego odbiorcy przed wysłaniem wiadomości email; na wniosek MyLead Wydawca zobowiązuje się przedstawić dowód uzyskania takiej zgody.
  • Zgłaszając się do Programu Partnerskiego i promując Reklamodawcę, Wydawca zapewnia, że Przestrzeń Reklamowa, jakiej używa oraz działania reklamowe jakie prowadzi nie naruszają:
   • MyLead jest zobowiązana do czynnego monitoringu i rejestrowania ruchu pomiędzy stroną Wydawcy, a stroną docelową Reklamodawcy. Na podstawie zarejestrowanych efektów MyLead ustanowi należne wynagrodzenie dla Wydawcy za przeprowadzenie kampanii reklamowej danego programu afiliacyjnego Reklamodawcy.
   • MyLead zapewnia Wydawcom możliwość zgłaszania się do wszystkich programów partnerskich opublikowanych w Serwisie. MyLead dostarcza Wydawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (emailem) informacje o nowych Programach Partnerskich oraz o aktualizacjach działających programów (wszelkich nowościach i promocjach u Reklamodawców).
  • Wydawca nie może używać słów kluczowych zawierających terminy prawnie chronione, w szczególności takie jak znaki towarowe Reklamodawcy lub konkurentów Reklamodawcy bez ich zgody („Brand bidding”).
  • Wydawca zobowiązuje się do:
   • współpracy z MyLead tylko i wyłącznie na korzyść Reklamodawców
   • nie wykorzystywania Linków partnerskich, w sposób który może przyczynić się do obniżenia funkcjonalności Strony Reklamodawcy,
   • dostarczania aktualnych, kompletnych i kompetentnych informacji swoim użytkownikom na temat Reklamodawcy
   • przedstawiania wszelkich informacji o ofercie Reklamodawcy dokładnie, w formie, która nie wprowadza w błąd
   • dbania o stałą aktualizacje oferty.
  • Każda forma niewłaściwego użytkowania udostępnionych aplikacji prowadzi do zablokowania konta Wydawcy

  §7 Wynagrodzenie dla Wydawców

  • Warunki wynagradzania Wydawcy w poszczególnych programach afiliacyjnych są dostępne dla każdego Wydawcy i zamieszczane są na stronie danego programu afiliacyjnego, funkcjonując jednocześnie jako część niniejszego Regulaminu.
  • Reklamodawca ustala warunki programów partnerskich (afiliacyjnych). Reklamodawca, weryfikując transakcje wygenerowane przez Wydawców, ma prawo stosować model "last click wins", czyli wynagrodzić tylko tego Wydawcę, w którego kanale nastąpiło ostatnie kliknięcie prowadzące internautę do sfinalizowania transakcji. Reklamodawcy mają prawo zmieniać warunki programu partnerskiego. Wydawca jest informowany za pośrednictwem poczty elektronicznej o zmianach warunków programów partnerskich z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
  • Warunki wynagradzania Wydawców zostają ustalane za pośrednictwem monitoringu MyLead.
  • Wynagrodzenie Wydawcy stanowi kwotę należną, powiększoną o należny podatek od towarów i usług.
  • Wydawca ma stały wgląd online w statystyki sprzedaży, z wyszczególnieniem na transakcje: do wypłaty, zaakceptowane, oczekujące i odrzucone. Kwota należna Wydawcy będzie wykazywana indywidualnie każdemu Wydawcy w odpowiedniej sekcji, dostępnej do wglądu Wydawcy po zalogowaniu się w panelu Wydawcy na stronie MyLead.
  • Wypłata należnego wynagrodzenia Wydawcy dokonywana jest drogą elektroniczną, na podstawie rachunków, faktur lub innych wiążących dokumentów wystawianych przez Wydawcę, na konto bankowe Wydawcy, w przypadku, gdy kwota z ostatnich okresów rozrachunkowych wynosi co najmniej 50 złotych, lub równa jest kwocie wyższej od ustanowionej kwoty minimalnej. Gdy w danym okresie rozrachunkowym kwota nie przekroczy wymaganej kwoty minimalnej, wygenerowane wynagrodzenie przechodzi w całości na miesiąc następny
  • Naliczone wynagrodzenie za transakcje zaakceptowane, które przeszły w status "do wypłaty", wypłacane są przelewem bankowym raz w miesiącu, rozliczane systemem NET30 po przekroczeniu sumy minimalnej 50 zł.
  • Warunkiem wypłacenia zaakceptowanych prowizji dla Wydawcy jest wypłacenie przez Reklamodawcę środków na rachunek bankowy MyLead. Czas nie jest czynnikiem decydującym w zakresie uiszczania opłat i bez względu na opóźnienie w płatnościach handlowych ze strony Reklamodawców, nie są naliczane odsetki od jakichkolwiek sum należnych Wydawcom.

  §8 Rozwiązanie Umowy i okres jej obowiązywania

  • Każda umowa zawierana pomiędzy Wydawcą a MyLead wchodzi w życie z momentem zaakceptowania przez Wydawcę niniejszego Regulaminu oraz zatwierdzenia statusu Wydawcy.
  • Każdy Wydawca ma prawo do rozwiązania umowy zawartej z MyLead, w dowolnym momencie współpracy. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z zaprzestaniem wszelkiej działalności reklamowej z programami partnerskimi, znajdującymi się na platformie programów partnerskich sieci afiliacyjnej MyLead.
  • MyLead oraz Reklamodawca, którego reklamy są aktualnie publikowane na stronach Wydawcy, mają prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a także:
   • Gdy w przeprowadzaniu kampanii reklamowej przez Wydawcę zostanie wykryta działalność nielegalnego oprogramowania, generującego sztuczny ruch na stronie;
   • Gdy strona Wydawcy nie wygeneruje żadnego ruchu przez okres przekraczający jeden rok kalendarzowy;
   • Gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować bądź generując Sztuczny Ruch do Stron Docelowych.
  • MyLead ma prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia
  • MyLead jest zobowiązana do poinformowania Wydawcy o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy drogą mailową, lub poprzez stronę internetową.
  • Po rozwiązaniu Umowy w trybie natychmiastowym i wskazaniu rzeczywistej przyczyny zawieszenia Wydawcy w czynnościach reklamowych, kwota przeznaczona na rzecz działań Wydawcy może zostać wykorzystana przez MyLead na pokrycie kosztów postępowania korygującego, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wydawcy do dobrowolnego pokrycia kosztów postępowania korygującego.

  §9 Reklamacje

  • MyLead dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane korzystanie z Portalu.
  • Wszelkie zakłócenia występujące podczas korzystania z Portalu, a związane z jego funkcjonowaniem mogą być przedmiotem reklamacji złożonej przez Użytkownika lub Wydawcę. Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na adres: [email protected] Zgłoszeniu podlegają także inne uwagi oraz problemy związane z usługami świadczonymi w zakresie działalności Portalu.
  • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zastrzeżeń, których przyczyną jest nieznajomość Regulaminu lub niezastosowanie się przez Użytkownika lub Wydawcę do udzielonych mu wskazówek, mających na celu prawidłowe świadczenie usług lub korzystanie z Portalu.
  • W celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika lub Wydawcy.
  • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na konto email podane przez Użytkownika lub Wydawcę podczas rejestracji w Portalu.

  §10 Postanowienia końcowe

  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników i Wydawców poprzez przesłanie informacji na konto oraz ogłoszone na Portalu. Użytkownik i Wydawca może wyrazić sprzeciw wobec nich w formie wiadomości email albo poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W konsekwencji wyrażenia sprzeciwu wobec treści Regulaminu, nastąpi usunięcie konta Użytkownika lub Wydawcy nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania sprzeciwu od Użytkownika lub Wydawcy
  • Wszelkie spory wynikające w trakcie trwania współpracy pomiędzy MyLead, Użytkownikiem lub Wydawcą strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie Sąd właściwości ogólnej.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.05.2016

  Załącznik: Kodeks Etyczny Wydawcy

  Kodeks Etyczny Wydawcy

  • Wydawca zamieszcza linki i reklamy Reklamodawcy na witrynach internetowych w celu promocji Reklamodawcy.
  • Wydawca zobowiązuje się działać wyłącznie na korzyść Reklamodawcy, godnie reklamować oferty Reklamodawcy.
  • Wydawca pod żadnym warunkiem nie może:
   • zamieszczać ofert na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne, grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;
   • używać niedozwolonych technik promocji własnych stron internetowych tzn. Black hat SEO;
   • generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających;
   • rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać cookies;
   • organizować mailingi, które mogą zostać uznane za „spam” przesyłać wiadomości email do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;
   • przeciążać system MyLead stosując sztuczne zapytania;
   • używać niedozwolonych słów kluczowych wyszczególnionych przez Reklamodawców w Regulaminie programu partnerskiego.
   • stosować brandbidding;
   • naruszać Politykę Prywatności Mylead
   • stosować jakiekolwiek inne działania, które mają się bezpośrednio przyczynić do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Wydawcy.
  • Obowiązkiem Wydawcy jest postępować zgodnie z dobrymi praktykami reklamy.
  • Niniejszy Kodeks jest integralną częścią Umowy pomiędzy Wydawcą a MyLead. Złamanie któregokolwiek punktu Regulaminu Współpracy lub Kodeksu Etycznego jest podstawą do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.