Razem pomagamy Ukrainie. Łączymy firmy z branży digital dla wspólnego celu. Kliknij i sprawdź jak dołączyć do akcji.
REKLAMODAWCO. Ktoś z MyLead proponuje Ci płatną współpracę? To może być oszustwo! Kliknij i sprawdź.

Regulamin

Regulamin współpracy Wydawców z siecią afiliacyjną MyLead

§1 Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki działania, funkcjonowania i użytkowania Portalu i programu partnerskiego MyLead zlokalizowanego w Internecie pod adresem www.mylead.global oraz zakres praw i obowiązków Wydawców oraz Użytkowników Końcowych Portalu. Obejmuje także warunki emisji reklam nadawanych przez Reklamodawców oraz formy i sposoby rozliczania działań pomiędzy Wydawcą, a MyLead, a także zakaz dostarczania treści bezprawnych, warunki techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca, oraz tryb postępowania reklamacyjnego
 • Właścicielem i Administratorem Portalu jest Lead Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej: Administrator), ul. Juliusza Słowackiego 57B, 60-521, NIP 9950226290, REGON 302522905, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000474759, kapitał zakładowy wysokości 50.000 zł, zwana dalej MyLead lub Administratorem

§2 Definicje

  WYDAWCA/AFILIANT/UŻYTKOWNIK - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, emitująca reklamy w Internecie, która spełniła warunki wskazane w niniejszym Regulaminie, niezbędne do uzyskania statusu Wydawcy, i która wyrazi chęć przystąpienia do programu MyLead celem najmu powierzchni reklamowej Reklamodawcom.

  ŹRÓDŁO RUCHU​ - strona internetowa/serwis/blog/forum/inne, na którym Wydawca uczestniczący w programie afiliacyjnym, wynajmuje Reklamodawcy przestrzeń reklamową - zamieszcza link odnoszący do strony obranego wcześniej Reklamodawcy, będącego klientem sieci afiliacyjnej MyLead.

  REKLAMODAWCA osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca właścicielem programu partnerskiego, zainteresowana emisją reklam swojego produktu lub usługi poprzez program MyLead.

  PROGRAM AFILIACYJNY​/PARTNERSKI - zespół reguł i zasad przystosowanych indywidualnie do każdej kampanii produktu, przeprowadzanej na stronach Wydawcy. Afiliant (Wydawca) otrzymuje od MyLead stosowne informacje o szczegółowych warunkach przewidywanego wynagrodzenia z tytułu najmu powierzchni reklamowej, docelowych stronach reklamowych oraz okresie emisji reklam, opracowanych wstępnie przez Reklamodawców.

  STRONA INTERNETOWA WWW - wyodrębniony, własnościowy obszar w sieci internetowej, identyfikowany pod własnym, indywidualnym adresem URL. Utworzony zazwyczaj w językach SGML (HTML, XML), odczytywany przez użytkowników zewnętrznych za pomocą przeglądarki internetowej.

  SIEĆ PROGRAMÓW AFILIACYJNYCH - (w skrócie Sieć, Sieć afiliacyjna lub Portal) łącznik pomiędzy programami afiliacyjnymi Reklamodawców, a Wydawcami. Stworzona w tym celu platforma (Interfejs) stanowi wyłączną własność Lead Investments Sp. z o.o.

  SERWIS INTERNETOWY/PRZESTRZEŃ REKLAMOWA​ - zespół stron internetowych, powiązanych ze sobą wzajemnie pod względem: treści, grafiki, mechanizmów działania i funkcjonowania, na których Wydawca prezentuje treści Reklamodawców w formie graficznej lub tekstowej.

  UŻYTKOWNIK ​KOŃCOWY/KLIENT - osoba fizyczna, która wykonuje określoną akcję ustaloną uprzednio przez reklamodawcę (zazwyczaj jest to kliknięcie w daną reklamę, opublikowaną w Źródle Ruchu Wydawcy, będącą odnośnikiem do strony Reklamodawcy, który za daną akcję płaci).

  STRONA DOCELOWA/STRONA LUB SERWIS REKLAMODAWCY - strona internetowa Reklamodawcy wskazana przez niego w procesie akceptacji do programu afiliacyjnego MyLead oficjalnie wykazana na platformie programów partnerskich jako strona reklamowana.

  LINK DOCELOWY/LINK PARTNERSKI​ - odnośnik umieszczony w Źródle ruchu Wydawcy, prowadzący do strony internetowej Reklamodawcy.

  RUCH ​- określa prawidłowe kliknięcia, kontakty, leady i sellleady, które potwierdził i zaakceptował Reklamodawca lub Administrator.

  SZTUCZNY RUCH - określa nieprawidłowe (nieprawidłowo wywołane) kliknięcia, kontakty, Leady i Sellleady, które nie zostały zaakceptowane przez Reklamodawcę lub Administratora i mogą być wynikiem naruszania postanowień Regulaminu.

  KLIKNIĘCIE​ - wykonanie określonej akcji, polegającej na wybraniu przez Użytkownika Końcowego na stronie internetowej Wydawcy linku/banneru i innych form reklamowych, kierujących na stronę docelową Reklamodawcy.

  LEAD - oznacza wykonanie czynności określonej w Programie Afiliacyjnym, niebędącej SellLeadem, przez Użytkownika Końcowego trafiającego na Stronę Docelową przez Stronę Wydawcy w warunkach regulowanych w Programie Afiliacyjnym. Leadem może być m.in. wypełnienie formularza, wypełnienie ankiety lub inna czynność niebędąca SellLeadem.

  SELL​LEAD​ - wykonanie przez Użytkownika Końcowego określonej akcji, zatwierdzonej w programie afiliacyjnym, który poprzez stronę internetową Wydawcy trafił do strony docelowej Reklamodawcy, w zgodzie z wcześniej ustalonymi przez program afiliacyjny warunkami. W odróżnieniu do Leadu, Selllead dotyczy zakupu określonego produktu lub usługi, do których Użytkownik Końcowy został skierowany ze strony Wydawcy.

  SMARTLINK - szczególny Program Partnerski, w którym łączone jest wiele kampanii, pozwalający przekierować w sposób automatyczny Użytkownika Końcowego biorąc pod uwagę np. kraj, na terenie którego się znajduje czy urządzenie, które wykorzystuje. Z tego powodu Wydawca nie ma bezpośredniego wpływu na rodzaj wyświetlanych reklam w Smartlinkach, a także na stawki za Leady, których wartość podana na stronie danego Programu ma charakter jedynie orientacyjny i nie może stanowić podstawy do żądania wypłaty w określonej wysokości.

  FRAUD - Lead pozyskany w sposób niezgodny z Regulaminem, w szczególności gdy:

  • Lead jest ręcznie wprowadzony na landing page reklamodawcy;
  • dane podane na stronie są fałszywe;
  • dane podane na stronie zostały wprowadzone bez zgody właściciela tych danych;
  • parametry kilku Leadów wskazują na wygenerowanie ich przez jedną osobę;
  • Leady, które w jakikolwiek inny sposób mogą zostać sklasyfikowane jako Sztuczny Ruch;
  • Reklamodawca oznaczył dane Leady jako Fraudy;
  • Wydawca namawiał osoby trzecie do podawania danych, oferując im wynagrodzenie lub jakąkolwiek inną usługę, która mogłaby skłonić ich do wykonywanie akcji w kampanii, chyba że Reklamodawca wyraźnie zezwala na taki ruch;
  • pochodzi z fałszywych kliknięć;
  • pochodzi z niewidocznych reklam;
  • Leady pochodzą z botów - “non-human traffic”.

  LEAD STARY/ZIMNY LEAD - Lead, który nie przekłada się na zysk Reklamodawcy mimo zapłaty dla Wydawcy, na przykład poprzez brak dokonania zakupu na stronie Reklamodawcy w przypadku modelu CPL; są to często nieaktywni klienci. Znaczna ilość zimnych Leadów wśród wszystkich pozyskanych Leadów może skutkować ich odrzuceniem, odrzuceniem wszystkich Leadów z danej kampanii afiliacyjnej, blokadą dostępu do programu partnerskiego lub blokadą dostępu do konta. Zimny Lead może również wystąpić w przypadku uzyskania kilku Leadów z jednego klienta w programach partnerskich, w których współdzielona jest baza klientów końcowych - wtedy Reklamodawca nie płaci za duplikaty. Każdorazowo zależy to od warunków danej Kampanii.

  BAN - permanentna blokada konta Wydawcy w wyniku niestosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu. Administrator zastrzega sobie prawo nieinformowania o jego szczegółowych przyczynach, gdy będzie to uzasadnione ochroną funkcjonowania systemu wykrywania Fraudów.

  MATERIAŁY REKLAMODAWCY - oznaczają wszelkie dostarczone przez Reklamodawcę treści, obrazy, filmy, dane lub jakiekolwiek inne materiały, stanowiące wyłączną własność Reklamodawcy, powierzone MyLead celem świadczenia usług reklamowych za pośrednictwem Wydawców.

  PANEL WYDAWCY ​(zwany także Panelem Użytkownika oraz Stroną Główną Użytkownika) - część Sieci Programów Afiliacyjnych, w której znajdują się informacje między innymi na temat zarobionych przez Wydawcę środków w realizowanych przez Wydawcę Programach Afiliacyjnych.

  NALEŻNOŚCI, PROWIZJE - kwoty wygenerowane przez Wydawców biorących udział w wybranych programach partnerskich, zgodnie z określonymi zasadami rozliczania w regulaminie danego programu partnerskiego oraz niniejszym Regulaminem.

  MINIMALNA WYPŁATA PROWIZJI​ - minimalna suma prowizji jaką musi osiągnąć Wydawca, aby uzyskać wypłatę zgromadzonych środków.

  PROWIZJA DO WYPŁATY​ - wygenerowane wynagrodzenie Wydawcy, które zostało zaakceptowane i opłacone przez Reklamodawcę.

  PRODUKTY LUB NARZĘDZIA - opcje i rozwiązania informatyczne udostępniane Wydawcom po zalogowaniu się na konto Wydawcy.

  SYSTEM TRACKINGOWY​ - ​system informatyczny, który monitoruje oraz szczegółowo analizuje kampanie reklamowe prowadzone przez Wydawców. Pozwala na rejestrację ilości kliknięć Użytkowników Końcowych w reklamy oraz wykonywane przez nich sprzedaże i określone akcje. System pozwala badać efektywność poszczególnych nośników reklamowych (plików xml, widgetów, linków partnerskich, banerów) oraz posiada narzędzia, które pozwalają wykrywać i zwalczać wszelkiego rodzaju działania niezgodne z prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym Kodeksu Etycznego Wydawcy.

  KODEKS ETYCZNY WYDAWCY - załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, określający etyczne zasady promocji Reklamodawców przez Wydawców i zasady komunikacji Wydawcy z pracownikami firmy Lead Investments sp.z.o.o, Reklamodawcami i innymi partnerami związanymi z Lead Investments sp.z.o.o i/lub innymi użytkownikami korzystającymi z platformy MyLead; stanowi integralną część Regulaminu.

  BRAND BIDDING - działania promocyjne realizowane przez Wydawcę, zmierzające do promocji poprzez wyszukiwarki internetowe z wykorzystaniem słów kluczowych zawierających nazwę/nazwy Reklamodawcy; część Reklamodawców nie zezwala na promocją taką drogą.

  W ramach Programów Afiliacyjnych oferowanych w sieci MyLead używane będą m. in. następujące modele wynagrodzenia za najem powierzchni reklamowej:

  CPA (cost per action) - model rozliczeniowy, w którym Wydawca otrzymuje wynagrodzenie za wykonanie przez klienta określonej akcji w najętej przestrzeni reklamowej. Do tego typu programów należą, na przykład:

  • oferty w których Użytkownik Końcowy musi dokonać zakupu produktu lub usługi (np. kampanie VOD);
  • oferty inwestycyjne wymagające wpłaty depozytu (często również aktywnego inwestowania);
  • oferty z grami, w których gracz musi wykonać dodatkową akcję, np. spędzić w grze określoną ilość czasu lub osiągnąć konkretny poziom;

  CPL (cost per lead) - model rozliczeniowy, w którym Wydawca otrzymuje wynagrodzenie za dane pozostawione za klienta pochodzącego z jego Przestrzeni Reklamowej (np. za rejestrację czy za potwierdzenie zainteresowania produktem lub usługą w rozmowie z call center reklamodawcy). Do modelu CPL zaliczają się między innymi:

  • oferty e-mail submit, - programy w których Użytkownik Końcowy musi się zarejestrować (Single Opt-In - SOI) lub dodatkowo po rejestracji potwierdzić adres e-mail (Double Opt-In - DOI), z którego się rejestrował;
  • oferty z potwierdzonym zainteresowaniem - programy w których z Użytkownikiem Końcowym kontaktuje się call center i w trakcie rozmowy Użytkownik Końcowy deklaruje faktyczną chęć skorzystania z produktu lub usługi;

  CPS (cost per sale) - model rozliczeń stosowany w przypadku kampanii sklepów internetowych (e-commerce) z dużą różnorodnością produktów. Podstawową różnicą pomiędzy kampaniami sprzedażowymi CPA a CPS jest fakt, że w modelu CPS akcją do wykonania przez klienta końcowego jest sprzedaż/zakup, w modelu CPA natomiast akcje mogą być różnorodne, pokroju pozostawienia danych karty kredytowej.

  COD (cost on delivery) - model, w którym Użytkownik Końcowy dokonuje zakupu produktu, a call center Reklamodawcy dodatkowo prosi o potwierdzenie chęci kupna i nakłania do zakupu innych produktów;

  PPI (pay per install) - model, w którym prowizja jest przyznawana za instalację programu lub aplikacji. W MyLead występują dwa rodzaje PPI:

  Direct PPI - oferty rozliczane za instalację pojedynczego programu, gry lub aplikacji. Charakteryzuje się jasno określoną stawką;

  PPI Bundle - prowizja jest przyznawana za instalację dodatkowych ofert proponowanych w procesie instalacji większego programu (tak jak w popularnych asystentach pobierania). Stawka w PPI Bundle zależy od wielu czynników, takich jak kraj i urządzenie Użytkownika Końcowego a także ilość i rodzaj zainstalowanych dodatkowych programów;

  IVR (interactive voice response) - telekomunikacyjny system, który pozwala na obsługę klienta telefonicznego. Model polega na łączeniu się Użytkownika Końcowego, przy wykorzystaniu własnego telefonu komórkowego, z zewnętrzną firmą call center, z którą odbędzie on płatną rozmowę. W tym modelu wynagrodzenie Wydawcy z tytułu najmu bazuje na prowizji za taką rozmowę. W MyLead w ramach modelu IVR można zarabiać w tematyce towarzyskiej i ezoterycznej. W promocji tego modelu Wydawca otrzymuje przydzielony numer wewnętrzny, który definiuje przypisanie prowizji do jego konta w MyLead;

  SMS Premium/SMS MO - model polegający na rozliczeniu za każdy SMS o podwyższonym koszcie, który wyślą Użytkownicy Końcowi. W praktyce polega to na tym, że Użytkownik Końcowy aby uzyskać dostęp do określonych treści musi wysłać SMS na podany numer, na który w odpowiedzi przyjdzie kod weryfikacyjny, który należy przepisywać w formularzu na stronie Reklamodawcy;

  Subskrypcja SMS/SMS MT/PIN Submit - model, w którym wynagrodzenie prowizyjne z tytułu najmu powierzchni reklamowej jest przyznawane za klientów zapisanych do subskrypcji programu reklamodawcy. Użytkownik Końcowy będzie otrzymywał cykliczne wiadomości tekstowe w ramach subskrypcji i za każdą z nich będzie musiał zapłacić, a Wydawca otrzyma za to prowizję.

  §3 Zasady funkcjonowania Portalu

  • Wydawca, za pośrednictwem Sieci Programów Afiliacyjnych uczestniczy w programach partnerskich w celu promocji Reklamodawców w swojej Przestrzeni Reklamowej, która jest Reklamodawcom najmowana. Ilekroć strony trzecie, Użytkownicy Końcowi Źródła ruchu Wydawcy, klikają w nośniki reklam, skutkuje to zawarciem transakcji w Serwisie Reklamodawcy określonej szczegółowo w programie partnerskim Reklamodawcy. Wydawca za dostarczanie Przestrzeni Reklamowej, która skutecznie doprowadziła do transakcji, otrzyma z tego tytułu wynagrodzenie.
  • Wysokość wynagrodzenia określana jest szczegółowo w indywidualnych warunkach każdego programu partnerskiego. Możliwe jest objęcie wynagrodzeniem kombinacji modeli takich jak CPA, CPL, CPS, COD, PPI, Direct PPI, PPI Bundle, IVR, SMS MO, SMS MT. Administrator oraz Reklamodawca zastrzegają sobie prawo zmiany, także w trakcie trwania Programu Partnerskiego, zasad i stawek obowiązujących w danym Programie, a także zamknięcia danego Programu, o czym informacja pojawi się w Portalu. Zmiana stawek może być podyktowana w szczególności dostarczeniem ruchu dobrej jakości (zmiana na plus) lub złej jakości (na minus), a także zmianą kursu waluty, w której Reklamodawca dokonuje rozliczenia z Administratorem.
  • Warunkiem technicznymi niezbędnym do prawidłowej rejestracji i korzystania z Portalu i programu partnerskiego MyLead jest posiadanie indywidualnego konta poczty elektronicznej (email) oraz numeru telefonu, które należy podać Administratorowi w trakcie rejestracji celem weryfikacji konta, oraz posiadanie przeglądarki internetowej w podanej wersji: Internet Explorer 8.0, Mozilla Firefox 3.0, Google Chrome 3.0, Safari 4.0, Opera 10.0, lub wyższej albo innych kompatybilnych przeglądarek internetowych.
  • Warunkiem koniecznym do rejestracji i udziału w ramach Sieci Programów Afiliacyjnych jest także posiadanie przez Wydawcę rachunku bankowego, konta na platformie PayPal lub innych portfeli internetowych i systemów płatności internetowych, opisanych w §7 ust 4, na które dokonywane będą płatności przez Administratora.
  • Rejestracja w Sieci Programów Afiliacyjnych następuje poprzez wypełnienie elektronicznego formularza udostępnianego na stronie Sieci www.mylead.global Podczas rejestracji Użytkownika w Portalu i programie partnerskim, Użytkownik (Wydawca) musi wyrazić zgodę na posługiwanie się środkami komunikacji elektronicznej w celu wykonywania usług oferowanych przez Portal – jest to warunek niezbędny do dokonania rejestracji. Komunikacja z Wydawcą odbywać się będzie drogą elektroniczną, przy czym zawiadomienie opublikowane przez MyLead w Interfejsie uznaje się za otrzymanie w chwili jego publikacji, natomiast zawiadomienia przesłane pocztą e-mail uznaje się za doręczone z momentem nadania na adres e-mail wskazany przez Wydawcę podczas rejestracji. Rejestracja może również odbyć się z wykorzystaniem danych na koncie Google lub koncie Facebook.
  • Rejestracja w Portalu i Programie Partnerskim oznacza akceptację Regulaminu oraz warunków konkretnego Programu Afiliacyjnego.
  • Rejestracja w Portalu i Programie Partnerskim oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Sposób i zakres przetwarzania danych osobowych określony został w polityce prywatności.
  • Rejestracja Wydawcy w sieci afiliacyjnej oznacza zawarcie umowy pomiędzy MyLead a Wydawcą oraz traktowanie Wydawcy jako pełnoprawnego uczestnika kampanii przeprowadzanych na rzecz Reklamodawców (wynajmującego Przestrzeń Reklamową), zarejestrowanych na platformie programów partnerskich sieci MyLead. Dane podane przez Wydawcę w procesie rejestracji muszą być pełne i prawdziwe.
  • Rejestracja Wydawcy w programie partnerskim jest jednoznaczna ze złożeniem przez Wydawcę oświadczenia o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
  • Rejestracja umożliwia dostęp do konta Wydawcy, a po zalogowaniu się Wydawca jest uprawniony do aktualizacji i uzupełniania w Serwisie danych podanych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
  • Rejestracja i uczestnictwo w Portalu MyLead jest wolne od wszelkich opłat. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość naliczenia rynkowych opłat za przeprowadzone działania na Źródle Ruchu Wydawcy, przygotowane dedykowane mailingi, landing pages, kreacje bannerowe, jeśli Wydawca, który wyraził zgodę na otrzymanie tego typu pomocy i ją otrzymał, nie poczyni żadnych działań mających na celu wygenerowanie ruchu przez 14 dni, od otrzymania materiałów. Przygotowane pliki przekazywane są do Wydawcy z wykorzystaniem adresu e-mail podanego w profilu Wydawcy. Podobną wiadomość otrzyma on, gdy na Źródle ruchu Wydawcy zostaną wykonane działania przez zespół MyLead. W wiadomości znajdzie się też przypomnienie o przeprowadzeniu działań z wykorzystaniem wysłanych materiałów. Wydawcy winny jest potwierdzić przyjęcie tej informacji poprzez potwierdzenie w formie wiadomości - odpisania na wiadomości e-mail wysłaną przez MyLead.
  • Użytkownik (Wydawca) może w każdej chwili zrezygnować z aktywności w Portalu i Programie Partnerskim. W tym celu Użytkownik/Wydawca składa do Administratora wniosek o usunięcie konta. Wydawca może również zrobić to automatycznie poprzez swój panel wydawcy. Usunięcie konta jest nieodwracalne – celem ponownego uczestnictwa w Programie konieczna jest ponowna rejestracja.
  • Wszelkie treści umieszczane na stronie internetowej www.mylead.global, www.mylead.pl oraz www.mylead.eu, w szczególności znaki towarowe, utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wiedza specjalistyczna, know-how oraz wykorzystywane oprogramowania i sposoby realizacji postępowania reklamowego stanowią własność MyLead lub Reklamodawców i nie mogą być wykorzystywane bez wyraźnej zgody Administratora lub innej osoby uprawnionej. Wydawcy przysługuje prawo do wykorzystania odnośników do stron docelowych Reklamodawców, stron sprzedażowych i materiałów graficznych, które Administrator udostępnia do celów promocji MyLead.global w zakładce “Poleceni”(https://mylead.global/panel/referes) i do celów promocji programów partnerskich dostępnych na platformie MyLead.global. Ich wykorzystanie możliwe jest wyłącznie przez Użytkowników mających aktywne konto na platformie MyLead.global i wyłącznie w kontekście programów partnerskich ofertowanych przez MyLead.global. Wymogiem jest również ważna i trwająca umowa pomiędzy Wydawcą, a Administratorem.
  • Administrator może w ramach Portalu oferować także inne usługi, których szczegółowe warunki korzystania będą każdorazowo określone w Portalu.

  §4 Warunki Programu Afiliacyjnego MyLead

  • Wydawca może wyrazić chęć uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym, wspierając się na modelach reklamowych, uprzednio udostępnionych w programie. Wykorzystywanie zewnętrznych modeli reklamowych Administratora oraz Reklamodawcy dozwolone jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody wyżej wymienionych. W przypadku chęci przeprowadzenia przez Wydawcę kampanii reklamowej z wykorzystaniem niestandardowych materiałów reklamowych, Wydawca zobowiązany jest wcześniej zapytać o zgodę na takie działania Administratora.
  • Uzyskanie statusu Wydawcy nie oznacza możliwości uczestnictwa Wydawcy we wszystkich Programach Afiliacyjnych. Do uczestnictwa w części z Programów Afiliacyjnych wymagana jest dodatkowa autoryzacja MyLead lub Reklamodawcy. Wydawca przyjmuje do wiadomości, że niektóre z Programów Afiliacyjnych udostępnianych przez MyLead mogą być dla niego niedostępne w Sieci Afiliacyjnej.
  • Autoryzacja do Programu Afiliacyjnego wymagającego dodatkowej autoryzacji MyLead jest przeprowadzana po wysłaniu zgłoszenia przez Wydawcę do danego Programu Afiliacyjnego za pomocą Sieci Programów Afiliacyjnych.
  • Rozpoczęcie uczestnictwa Wydawcy w danym Programie Afiliacyjnym jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Wydawcę zasad i wymogów dotyczących tego Programu Afiliacyjnego.
  • W przypadku chęci wysłania przez Wydawcę wysyłki mailingowej w ramach realizacji Programu Afiliacyjnego, Wydawca ma bezwzględny obowiązek uzyskania zgody MyLead na realizację takiej wysyłki. Warunkiem uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest potwierdzenie w Sieci Programów Afiliacyjnych, przed pobraniem kreacji reklamowych do wysyłki mailingowej, posiadania zgody adresatów mailingu na otrzymywanie informacji handlowych oraz przesłanie wysyłki testowej do MyLead i uzyskanie jej akceptacji od MyLead.
  • Warunki obowiązujące w Programie Afiliacyjnym są dostępne na stronie internetowej sieci afiliacyjnej MyLead, pod adresem www.mylead.global. MyLead poinformuje Wydawcę, drogą elektroniczną, o każdorazowej zmianie warunków.
  • Wydawca będący członkiem Programu Afiliacyjnego zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich reguł i zobowiązań, dotyczących programu afiliacyjnego, w którym bierze czynny udział, a w szczególności postanowień odnoszących się do zawartości strony internetowej Wydawcy, autorskiego prawa majątkowego oraz praw ochronnych na znaki towarowe przysługujących osobom trzecim.
  • Każdorazowa zmiana treści umowy zawartej przez MyLead z Wydawcą wymaga zgody Wydawcy. Brak przedmiotowej zgody skutkuje rozwiązaniem umowy, co powoduje odsunięcie Wydawcy od czynności związanych z uczestnictwem w programach afiliacyjnych sieci MyLead.
  • Uczestnictwo wydawcy w Programie Partnerskim nie powoduje nawiązania umowy między Wydawcą, a Reklamodawcą. Wydawca zobowiązuje się do niezawierania w czasie trwania umowy z Administratorem i przez okres 1 roku od rozwiązania umowy z Administratorem, umów ani porozumień z Reklamodawcami bez pisemnej zgody Administratora pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 5.000 zł netto za każdą umowę lub porozumienie zawarte wbrew zapisom niniejszego ustępu, wymagalnej natychmiast po wezwaniu przez Administratora. Bezpośrednia współpraca Wydawców i Reklamodawców dopuszczalna jest po wcześniejszych, pisemnych uzgodnieniach wszystkich stron z Reklamodawcą.
  • Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści bezprawnych, a w szczególności, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich, nawołujących do nienawiści (np. na tle rasowym, etnicznym lub religijnym), naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne, a także zakaz podejmowania jakichkolwiek działań, które mogłyby powodować jakiekolwiek zakłócenia pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych MyLead lub innych podmiotów, które biorą bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym w szczególności powodują obchodzenie zabezpieczeń, instalowanie złośliwego oprogramowania, zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za błędne działanie Programów Partnerskich poszczególnych Reklamodawców.

  §5 Prawa i obowiązki Administratora (MyLead), Wydawcy /Użytkownika

  • MyLead jest zobowiązany do czynnego monitoringu i rejestrowania ruchu pomiędzy Źródłem Ruchu Wydawcy, a stroną docelową Reklamodawcy. Na podstawie zarejestrowanych efektów MyLead wyliczy należne wynagrodzenie dla Wydawcy za najem powierzchni reklamowej przeznaczonej na przeprowadzenie kampanii reklamowej danego programu afiliacyjnego Reklamodawcy.
  • MyLead zapewnia Wydawcom możliwość zgłaszania się do wszystkich Programów Partnerskich opublikowanych w Serwisie. MyLead dostarcza Wydawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (emailem) informacje o nowych Programach Partnerskich oraz o aktualizacjach działających programów (wszelkich nowościach i promocjach u Reklamodawców).
  • MyLead zobowiązuje się do prowadzenia rzetelnych wyników Wydawców programu afiliacyjnego oraz do sporządzania okresowych bilansów rozliczeniowych i następujących w konsekwencji rozliczeń z Wydawcami.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników (Wydawców), w szczególności za ich zgodność z prawem, merytoryczną wartość, treść i formę, a także za ich prawdziwość i rzetelność. Każdy Użytkownik (Wydawca) umieszcza pliki, wpisy lub komentarze wyłącznie na własną odpowiedzialność i odpowiada za ewentualne naruszenie przez te treści praw osób trzecich, praw autorskich, dóbr osobistych lub uprawnień majątkowych czy praw do wizerunku, bądź zasad uczciwej konkurencji.
  • W przypadku podejrzenia naruszenia prawa, naruszenia niniejszego Regulaminu lub dóbr osobistych innych osób, Administrator, uwzględniając treść ust. 4 powyżej, zastrzega sobie prawo do usuwania i blokowania wpisów, usunięcia Wydawcy z danego Programu Afiliacyjnego, bądź usunięcia lub zablokowania konta Użytkownika (Wydawcy) odpowiedzialnego za naruszenie, a także usuwania i modyfikowania plików zamieszczonych przez Wydawców w Serwisie bez podawania przyczyny. Administratorowi przysługuje możliwość przeniesienia, ze względów technicznych, w celu prawidłowego świadczenia usług zawartości strony na inne serwery obsługujące Portal, bez konieczności podawania przyczyny.
  • Użytkownikom platformy MyLead.global zabrania się wypowiedzi oraz publikowania materiałów:
   • naruszających dobra osobiste innych osób oraz naruszających dobre obyczaje,
   • zawierających treści wulgarne lub obraźliwe, obrażających uczucia religijne innych osób, a także znieważających przedmiot czci religijnych,
   • o treści pornograficznej, nakłaniającej do rozpowszechniania pornografii, o podłożu erotycznym czy też nakłaniających do nierządu,
   • naruszających polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, normy moralne, popierających radykalne postawy społeczne lub głoszących takie poglądy (dyskryminacja rasowa, etniczna, ze względu na płeć, wyznanie i in.), skierowanych przeciwko określonej osobie fizycznej lub prawnej,
   • stanowiących agitację polityczną lub próbę narzucenia swoich poglądów innym osobom korzystającym z Portalu,
   • zawierających słowa powszechnie uznane za obelżywe, propagujących alkohol, środki odurzające lub psychotropowe, narkotyki, a także komentarzy ksenofobicznych, rasistowskich, faszystowskich,
   • nakłaniających do naruszenia prawa, propagujących przemoc lub nawołujących do agresji,
   • atakujących innych Wydawców (Użytkowników), zawierających informacje nieprawdziwe.
  • Wysłanie przez MyLead wiadomości email lub poprzez komunikator znajdujący się w panelu Wydawcy na adres podany przez Wydawcę w panelu, oznacza jej skuteczne doręczenie do Wydawcy.
  • Wydawca nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków, wynikających z Umowy w całości lub części na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody MyLead wyrażonej na piśmie.
  • Wydawca zobowiązuje się, że nie będzie w jakikolwiek sposób generował lub przyczyniał się do generowania Sztucznego Ruchu do Stron Docelowych.
  • Wydawca ma prawo pozyskiwać innych Wydawców do współpracy z MyLead. Z tytułu pozyskania nowego Wydawcy, który zarejestruje się jako Wydawca MyLead i któremu zostanie udzielona autoryzacja, Wydawcy będzie przysługiwać wynagrodzenie prowizyjne, na zasadach określonych w Programie Afiliacyjnym.
  • Wydawca ma obowiązek bezzwłocznego usunięcia Kreacji Reklamowych ze Stron Wydawcy dla wszystkich wstrzymanych lub zakończonych Programów Afiliacyjnych.
  • Wydawca jest zobowiązany do utrzymywania zaplecza informatycznego, niezbędnego do realizowania zamierzeń zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zawieranej z MyLead umowy.
  • Wydawca zobowiązuje się do prowadzenia uczciwej współpracy z MyLead oraz do niewykorzystywania nielegalnego oprogramowania oraz innych urządzeń służących do generowania sztucznego ruchu na swojej stronie internetowej.
  • Wydawca zobowiązuje się do nieusuwania stopki informującej o opłatach i sposobach włączenia i wyłączenia usługi. Dotyczy to programów partnerskich w modelu SMS i IVR i niektórych programów w modelu CPA. Konto Wydawcy, który dopuści się takiego działania zostanie zablokowane w celu uniknięcia naruszeń prawa.
  • Wydawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, o zaprzestaniu jej prowadzenia, o wyrejestrowaniu się jako podatnik VAT.
  • Administrator przewiduje również możliwość dołączania do Programu Afiliacyjnego przez inne sieci (Sieć-Wydawca), które występować będą w charakterze Wydawców (dokonywać będą dalszego najmu powierzchni reklamowej, którą Sieć-Wydawca najmuje od własnych Wydawców), i do których odpowiednio stosować się będzie wszelkie zapisy regulaminu dotyczące Wydawców.
  • Administrator, a także Reklamodawcy mają prawo wglądu w Źródła Ruchu innej sieci występującej w Programie Afiliacyjnym w charakterze Wydawcy, a sieć ta ma obowiązek ujawnić Źródła Ruchu swoich Wydawców, od których najmowała przestrzeń reklamową na potrzeby realizacji kampanii w ramach Programu Afiliacyjnego, w terminie 1 dnia roboczego, na każde wezwanie.
  • Sieć-Wydawca zobowiązana jest na każde żądanie Administratora do usunięcia ze swojej sieci wskazanych materiałów reklamowych, w tym także zablokowania danego Wydawcy, od którego najmuje przestrzeń reklamową, w trakcie uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym.
  • Niezastosowanie się do obowiązków wymienionych w ust. 17 i 18 może doprowadzić do zablokowania przez Administratora konta Sieci-Wydawcy i wstrzymania płatności.

  §6 Współpraca Wydawców z Reklamodawcami

  • Reklamodawca (osobiście lub poprzez Administratora, działającego w jego imieniu, na podstawie przedstawionych przez Reklamodawcę wytycznych) akceptuje Wydawcę do swojego Programu Partnerskiego weryfikując wcześniej profil Wydawcy, który został stworzony przez Wydawcę podczas rejestracji na platformie www.mylead.global.
  • Wydawca, po zaakceptowaniu przez Reklamodawcę, ma prawo korzystać ze wszystkich funkcjonalności serwisu, które pomagają w osiąganiu jak najlepszych wyników z najmowanej przestrzeni reklamowej, w szczególności ma prawo umieszczać w swoim Serwisie widżety, banery, linki i w dowolny sposób wykorzystywać dostępne pliki xml w celu promocji Reklamodawcy.
  • Korzystając z programu “Link Partnerski” Wydawca zobowiązany jest stosować się do zasad Kodeksu Etycznego Wydawcy ze szczególnym wskazaniem na niewykorzystywanie w swoich praktykach spamowania.
  • Reklamodawca uprawniony jest do przeprowadzania Walidacji Leadów – zbadania ich pod kątem prawidłowości, spełniania warunków Programu i tego, czy nie są one zdobyte w sposób sprzeczny z prawem lub treścią niniejszego regulaminu. Dopiero po przeprowadzeniu Walidacji, która może trwać do kilku miesięcy, zmieniany jest status danego Leadu na odpowiednio Oczekujący na Akceptację/Zaakceptowany/do Wypłaty/Odrzucony. Tylko Leady o statusie do Wypłaty podlegają rozliczeniu. Jednakże w przypadku, gdy późniejsza weryfikacja doprowadzi do stwierdzenia, że dany Lead należy traktować jako Fraud, jego status może zostać zmieniony, co może prowadzić do konieczności zwrotu wypłaconych już środków. Warunkiem odrzucenia leada może być też fakt, że okaże się on tzw. zimnym leadem, opisanym w §2.
  • Wysyłając wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej Wydawca zobowiązuje się przestrzegać zakazu niezamówionej reklamy („spam”). Dlatego też konieczne jest uzyskanie zgody każdego odbiorcy przed wysłaniem wiadomości email; na wniosek MyLead Wydawca zobowiązuje się przedstawić dowód uzyskania takiej zgody.
  • Wydawca nie może używać słów kluczowych zawierających terminy prawnie chronione, w szczególności takie jak znaki towarowe Reklamodawcy lub konkurentów Reklamodawcy bez ich zgody („Brand bidding”) ani też kierować ruchu z domen wprowadzających celowo w błąd (przykładowo „allegro.pl”, chyba że Reklamodawca w sposób wyraźny na taki ruch zezwoli.
  • Wydawca zobowiązuje się do:
   • współpracy z MyLead wyłącznie na korzyść Reklamodawców, którzy najmują przestrzeń reklamową,
   • niewykorzystywania Linków partnerskich, w sposób który może przyczynić się do obniżenia funkcjonalności Strony Reklamodawcy,
   • dostarczania aktualnych, kompletnych i kompetentnych informacji Użytkownikom Końcowym na temat Reklamodawcy,
   • przedstawiania wszelkich informacji o ofercie Reklamodawcy dokładnie, w formie, która nie wprowadza w błąd, powielania Materiałów Reklamodawcy w sposób wierny i dokładny,
   • dbania o aktualność reklam w najmowanej przestrzeni, zgodnie z wytycznymi Reklamodawcy.
  • Każda forma niewłaściwego, w szczególności niezgodnego z regulaminem, warunkami danej Kampanii, Kodeksem Etyki Wydawcy czy przepisami prawa użytkowania udostępnionych aplikacji prowadzić może do zablokowania konta Wydawcy.
  • Wydawca ma możliwość korzystania z aplikacji mobilnej MyLead dla systemów Android i iOS (dostępnej odpowiednio w sklepach Google Play i App Store), która łączy się z kontem wydawcy w Portalu i umożliwia śledzenie statystyk i podglądu widoku dashboard, listy programów partnerskich, aktualności i korzystania z publicznego chatu. Korzystanie z aplikacji nie jest niezbędne do uczestnictwa w Programie Afiliacyjnym, a do jej korzystania konieczne jest zaakceptowanie jej odrębnego regulaminu.
  • Wydawca ma także możliwość korzystania z wtyczki do przeglądarki Google Chrome, która dostępna jest za darmo i daje możliwość przeglądania listy programów partnerskich, kreacji bannerowych i e-mail, statystyk konta i kuponów.
  • Udział w niektórych kampaniach Reklamodawcy mogą uzależniać od podpisania odrębnej umowy z Wydawcą, w której uregulowane zostaną takie elementy jak stawka, czas trwania czy warunki kampanii. Zawarcie takiej umowy nie będzie uznawane za naruszenie postanowienia § 4 ust. 9 niniejszej umowy.
  • MyLead zastrzega sobie prawo do wyłączenia programu partnerskiego w dowolnym momencie oraz włączenia automatycznego przekierowania na inny program partnerski z oferty MyLead. O wyborze programu partnerskiego do przekierowania decyduje MyLead. Wydawca nie ma wpływu na program partnerski, na który włączone zostało przekierowanie. Wydawcy należne jest wynagrodzenie za uzyskane leady z programu partnerskiego, na które nastąpiło przekierowanie. Kwota leadów jest taka sama jak w przypadku promocji zamiennego programu partnerskiego poza przekierowaniem.

  §7 Wynagrodzenie dla Wydawców

  • Warunki wynagradzania Wydawcy z tytułu najmu przestrzeni reklamowej mogą się różnić w zależności od modelu rozliczeniowego i stawek w poszczególnych Programach Afiliacyjnych i są dostępne dla każdego Wydawcy - na stronie danego Programu Afiliacyjnego, funkcjonując jednocześnie jako część umowy zawieranej pomiędzy Administratorem, a Wydawcą.
  • Reklamodawca ustala warunki Programów Partnerskich. Reklamodawca, weryfikując transakcje wygenerowane przez Wydawców, ma prawo stosować model "last click wins", czyli wynagrodzić tylko tego Wydawcę, w którego kanale nastąpiło ostatnie kliknięcie prowadzące internautę do sfinalizowania transakcji. Reklamodawcy mają prawo zmieniać warunki Programu Partnerskiego, o czym Wydawca będzie informowany każdorazowo poprzez Portal.
  • Warunki wynagradzania Wydawców z tytułu najmu przestrzeni reklamowej zostają ustalane za pośrednictwem monitoringu MyLead.
  • Wynagrodzenie Wydawcy stanowi kwotę należną, powiększoną o podatek od towarów i usług według właściwej stawki, jeśli dany Wydawca jest płatnikiem VAT. W przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, Administrator nie jest płatnikiem zaliczki na podatek dochodowy Wydawcy, gdyż Wydawca jest zobowiązany do indywidualnego rozliczania podatku od przychodu z tytułu najmu (zgodnie z treścią interpretacji Ministra Finansów z dnia 5 września 2014 r. nr DD2/033/55/KBF/14/RD-75000).
  • Wydawca ma stały wgląd online w statystyki sprzedaży, z wyszczególnieniem na prowizje: do wypłaty, zaakceptowane, oczekujące i odrzucone. Kwota należna Wydawcy będzie wykazywana indywidualnie każdemu Wydawcy w odpowiedniej sekcji, dostępnej do wglądu Wydawcy po zalogowaniu się w panelu Wydawcy na stronie MyLead.
  • Wypłata należnego wynagrodzenia Wydawcy dokonywana jest na podstawie rachunków, faktur lub innych dokumentów wystawianych przez Wydawcę, na konto bankowe, portfel internetowy lub internetowy system płatności, opisanych w punkcie §7, pt. 4 w przypadku, gdy kwota środków zgromadzonych w Panelu Wydawcy wynosi co najmniej 50 złotych (w przypadku konta założonego z terenu Polski) lub 20 dolarów (w przypadku konta założonego spoza terenu Polski). W przypadku zakończenia współpracy Wydawca ma prawo do wypłaty wszystkich zgromadzonych środków. Niektóre drogi wypłaty mogą wiązać się z pobraniem prowizji z salda Wydawcy. Informacje takie znajdziesz w swoim panelu Wydawcy, w trakcie próby zlecenia wypłaty środków. Istnieją też wyjątki w minimalnych kwotach do wypłaty z wykorzystaniem niektórych dróg dostarczenia pieniędzy do Wydawcy. Opisane są one tutaj. Akceptując Regulamin przyjmujesz do obowiązku regularne zapoznawanie się z zakładką w celu bycia na bieżąco.
  • Wydawca może również uzyskać wypłatę środków korzystając z mechanizmu samofakturowania (self-billing). W tym celu musi on za pośrednictwem Panelu wybrać taką formę rozliczenia i zobowiązać się do nie wystawiania faktur z tytułu rozliczeń z Administratorem.
  • Naliczone wynagrodzenie za transakcje zaakceptowane, które przeszły w status "do wypłaty", wypłacane są na żądanie Wydawcy w każdym momencie po przekroczeniu sumy minimalnej, a termin wypłaty pieniędzy wynosi 14 dni roboczych. Termin wypłaty może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności weryfikacji ruchu lub sytuacji losowych, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa).
  • Warunkiem wypłacenia środków pieniężnych Wydawcy ze statusem “Do wypłaty” jest wypłacenie przez Reklamodawcę środków na rachunek bankowy MyLead.
  • W przypadku, gdy Wydawcy środki zostaną wypłacone omyłkowo lub przed ich przekazaniem przez Reklamodawcę, a po późniejszej weryfikacji okaże się, że Leady będące podstawą wypłaty zostaną przez Reklamodawcę odrzucone, Wydawca jest zobowiązany do ich zwrotu Administratorowi w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania w formie pisemnej lub elektronicznej. Po upływie tego terminu Administrator będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie.
  • W przypadku wypłacenia przez Reklamodawcę Prowizji w walucie obcej, Wydawcy zostanie ona wypłacona przez Administratora w tej samej walucie, jeśli Wydawca poda dane konta bankowego, portfela internetowego lub internetowego system płatności, opisanych w punkcie §7, pt. 4, umożliwiającego wypłatę w tej walucie. W innym przypadku, koszt przeliczenia Prowizji na złote polskie z waluty, w której Reklamodawca wypłaci ją Administratorowi, lub związanej z tym straty z tytułu wahań kursów walut ponosi Wydawca, a wypłacana mu przez Administratora Prowizja ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
  • W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że Prowizja uzyskana została w wyniku działań naruszających prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu, Administrator może dokonać jej potrącenia z konta Wydawcy – zarówno ze środków tam się znajdujących jak i przyszłych (saldo ujemne).
  • Wydawca wyraża zgodę na potrącenie przez Administratora roszczeń ze środków znajdujących się na koncie Wydawcy w Portalu.

  §8 Rozwiązanie Umowy i okres jej obowiązywania

  • Umowa zawierana pomiędzy Wydawcą a MyLead wchodzi w życie z momentem zaakceptowania przez Wydawcę niniejszego Regulaminu oraz przejścia Wydawcy przez pełny proces rejestracji prowadzący do zatwierdzenia statusu Wydawcy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.
  • Każdy Wydawca ma prawo do rozwiązania umowy zawartej z MyLead, w dowolnym momencie współpracy, ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z zaprzestaniem wszelkiej działalności reklamowej z programami partnerskimi, znajdującymi się na platformie programów partnerskich sieci afiliacyjnej MyLead.
  • MyLead ma prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą w trybie natychmiastowym, w szczególności w przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, a także:
   • Gdy w przeprowadzaniu kampanii reklamowej przez Wydawcę zostanie wykryta działalność nielegalnego oprogramowania, generującego Sztuczny Ruch na stronie;
   • Gdy Źródło ruchu Wydawcy nie wygeneruje żadnego ruchu przez okres przekraczający jeden rok kalendarzowy;
   • Gdy Wydawca postępuje w sposób niewłaściwy usiłując wygenerować bądź generując Sztuczny Ruch do Stron Docelowych.
  • MyLead ma prawo do rozwiązania umowy z Wydawcą z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
  • MyLead jest zobowiązany do poinformowania Wydawcy o rozwiązaniu lub wypowiedzeniu umowy drogą mailową, lub poprzez stronę internetową.
  • Reklamodawca uprawniony jest do odmówienia udziału Wydawcy w danym Programie Partnerskim w każdym momencie, bez podania przyczyn.

  §9 Reklamacje

  • MyLead dołoży wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane korzystanie z Portalu.
  • Wszelkie zakłócenia występujące podczas korzystania z Portalu, a związane z jego funkcjonowaniem mogą być przedmiotem reklamacji złożonej przez Użytkownika (Wydawcę). Zgłoszenie reklamacji powinno nastąpić na adres: [email protected]. Zgłoszeniu podlegają także inne uwagi oraz problemy związane z usługami świadczonymi w zakresie działalności Portalu.
  • Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane na bieżąco, jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od dnia ich złożenia przez Użytkownika (Wydawcę). Administrator Portalu zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona zastrzeżeń, których przyczyną jest nieznajomość Regulaminu lub niezastosowanie się przez Użytkownika (Wydawcę) do udzielonych mu wskazówek, mających na celu prawidłowe świadczenie usług lub korzystanie z Portalu.
  • W celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Portalu, Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną konta Użytkownika (Wydawcy).
  • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na konto email podane przez Użytkownika (Wydawcę) podczas rejestracji w Portalu.

  §10 Postanowienia końcowe

  • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  • Wszelkie zmiany do niniejszego Regulaminu zostaną podane do wiadomości Użytkowników (Wydawców) poprzez przesłanie informacji na konto w Interfejsie oraz ogłoszone na Portalu. Użytkownik (Wydawca) może wyrazić sprzeciw wobec nich w formie wiadomości email albo poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. W konsekwencji wyrażenia sprzeciwu wobec treści Regulaminu, nastąpi usunięcie konta Użytkownika (Wydawcy) nie wcześniej niż w terminie 14 dni od daty otrzymania sprzeciwu od Użytkownika lub Wydawcy. Kontynuowanie korzystania z Portalu po zmianach uznawane jest jako akceptacja zmian w Regulaminie.
  • Wszelkie spory wynikające w trakcie trwania współpracy pomiędzy MyLead, Użytkownikiem (Wydawcą) strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia, Sądem właściwym do rozstrzygania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora.
  • Administrator uprawniony jest do przekazania kopii niniejszego regulaminu organom podatkowym w celu udokumentowania ustaleń dotyczących samofakturowania pomiędzy MyLead, a Wydawcą.
  • Regulamin wchodzi w życie z dniem 20.01.2021

  Załącznik 1: Polityka prywatności

  Załącznik 2: Kodeks Etyczny Wydawcy

  Kodeks Etyczny Wydawcy

  • Wydawca zamieszcza linki i reklamy Reklamodawcy na witrynach internetowych w celu promocji Reklamodawcy.
  • Wydawca zobowiązuje się działać wyłącznie na korzyść Reklamodawcy, godnie reklamować oferty Reklamodawcy.
  • Wydawca pod żadnym warunkiem nie może:
   • zamieszczać ofert na stronach zawierających obrazy lub treści, które w jakikolwiek sposób są: obsceniczne, pornograficzne (nie dotyczy to kampanii z kategorii „18+”), grożące, obraźliwe, niezgodne z prawem, nienawistne, szkodliwe, nękające, rasistowskie, dyskryminujące lub w jakikolwiek sposób naruszające prawa autorskie lub prawa własności intelektualnej;
   • używać niedozwolonych technik promocji własnych stron internetowych tzn. Black hat SEO;
   • generować sztucznego ruchu poprzez wykorzystywanie robaków śledzących, automatów klikających;
   • rozsyłać, wymieniać lub nadpisywać cookies;
   • organizować mailingi, które mogą zostać uznane za „spam” przesyłać wiadomości email do odbiorcy, który nie wyraził uprzedniej, zamierzonej zgody na otrzymanie tej wiadomości;
   • przeciążać system MyLead stosując sztuczne zapytania;
   • używać niedozwolonych słów kluczowych wyszczególnionych przez Reklamodawców w Regulaminie programu partnerskiego;
   • stosować brandbidding w programach partnerskich tego zabraniających;
   • naruszać Politykę Prywatności MyLead;
   • stosować jakiekolwiek inne działania, które mają się bezpośrednio przyczynić do nieuczciwego zwiększenia wynagrodzenia Wydawcy.
  • Wydawca zobowiązuje się do zachowania kultury osobistej w kontakcie z pracownikami firmy Lead Investments sp.z.o.o, Reklamodawcami i innymi partnerami związanymi z Lead Investments sp.z.o.o i/lub innymi użytkownikami korzystającymi z platformy MyLead
   • Wydawca nie będzie wykorzystywał w kontakcie z pracownikami firmy, Reklamodawcami i innymi partnerami związanymi z Lead Investments sp.z.o.o i/lub innymi użytkownikami korzystającymi z platformy MyLead, słów uznanych powszechnie za obraźliwe; nie będzie też stosował obraźliwych określeń (w tym gróźb) w stosunku do wyżej wymienionych osób z wykorzystaniem jakiejkolwiek drogi komunikacji (poprzez telefon, e-mail, komunikator Skype, Telegram, Gadu-Gadu, Whatsapp, serwer Discord, live chat, z wykorzystaniem systemu prywatnych wiadomości na platformie MyLead lub systemu publicznego czatu)
   • Nieprzestrzeganie zasad kultury osobistej może skutkować ograniczeniem dostępu do niektórych funkcji platformy MyLead lub blokady dostępu do konta na platformie MyLead
  • Obowiązkiem Wydawcy jest postępować zgodnie z dobrymi praktykami reklamy.
  • Niniejszy Kodeks jest integralną częścią Umowy pomiędzy Wydawcą a MyLead. Złamanie któregokolwiek punktu Regulaminu Współpracy lub Kodeksu Etycznego jest podstawą do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym.

Korzystając z MyLead wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies i lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Czytaj o cookies. Czytaj o RODO . ZAMKNIJ