Together we’re helping Ukraine. We’re connecting companies from the digital industry for a mutual purpose. Click and see how to join the campaign.
ADVERTISERS. Is someone from MyLead offering you a paid cooperation? Beware of a scam! Click and check.

RODO

Vážený partnere,

V souvislosti se změnami v ustanoveních o ochraně osobních údajů Vám níže poskytujeme informace o tom, jak MyLead zpracovává Vaše údaje v souvislosti s účastí v affiliate programu a jaká práva máte.

Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

Správcem osobních údajů Uživatelů je společnost Lead Investments S.R.O., dále jen Mylead nebo Správce, se sídlem v Poznani, Juliusza Słowackiego 57B.

Na koho se můžete obrátit, abyste získali více informací o zpracování Vašich osobních údajů platformou MyLead?

Pokud máte otázky týkající se zpracování Vašich osobních údajů společností MyLead, můžete nás kontaktovat písemně na následující e-mailové adrese [email protected].

Od koho jsme získali Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje jsme získali přímo od Vás při vytváření účtu na MyLead.pl a později, při vyplňování uživatelského profilu.

Za jakým účelem a na jakém základě zpracovává MyLead Vaše osobní údaje?

Jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje, protože je nezbytné plnit smlouvu uzavřenou mezi námi, abychom:

 • umožnili Vám využívat služby poskytované elektronicky, včetně poskytování možnosti plně využívat affiliate program MyLead;
 • Vám umožnili nastavit a spravovat Váš účet a také sledovat Vaše statistiky v affiliate programu a jejich historii;
 • umožnit provádění a provádění plateb v rámci affiliate programu MyLead;
 • zvážit a vyřídit Vámi podané stížnosti týkající se služeb poskytovaných affiliate sítí MyLead;
 • zpracovávat dotazy a oznámení, která nám zasíláte;
 • kontaktovat Vás zejména za účelem souvisejícím s poskytováním služeb;
 • ukončení smlouvy o poskytování služeb, včetně žádostí o uzavření účtu.

Zákon vyžaduje, abychom zpracovali Vaše údaje pro daňové a účetní účely.

Vaše osobní údaje můžeme také zpracovávat na základě oprávněného zájmu, abychom:

 • k analýze a správě Vaši aktivity na webových stránkách affiliate programu MyLead za účelem přizpůsobení služeb a obsahu Vašim individuálním preferencím;
 • k organizací soutěží, kterých se můžete účastnit;
 • mohli provádět technické činnosti a řešit technické problémy související se správou serverů MyLead;
 • provádět marketingové aktivity našich služeb;
 • vést soudní, rozhodčí a mediační řízení;
 • zajistili bezpečnost a integritu služeb, které Vám poskytujeme elektronicky, včetně prevence podvodů a zneužití a zajištění bezpečnosti provozu;
 • mohli Vás kontaktovat, včetně účelů souvisejících s povolenými marketingovými aktivitami;
 • ukládat data pro archivní účely a zajistit odpovědnost (k prokázání dodržování zákonných povinností).

MyLead je oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu za účelem:

 • organizací soutěží, kterých se můžete účastnit;
 • ukládat data do souborů cookie;
 • sbírat data z webových stránek a mobilních aplikací;

Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat stejným jednoduchým a rychlým způsobem, jakým jste jej udělili.

Musím poskytnout společnosti MyLead.pl své osobní údaje?

Poskytnutí Vašich údajů (pokud jde o e-mailovou adresu ve formuláři žádosti) je požadavek stanovený společností MyLead jako podmínka pro uzavření dohody s partnerem.

Pokud neposkytnete osobní údaje, které společnost MyLead uvedla jako nezbytné, smlouva s Vámi nebude uzavřena a v důsledku toho nebudete moci používat Affiliate Program MyLead.

Pokud to vyžaduje zákon, můžeme požadovat další nezbytné údaje, např. z účetních nebo daňových důvodů. V ostatních ohledech je poskytnutí Vašich údajů dobrovolné.

Jaká jsou Vaše práva na MyLead?

Ujišťujeme Vás, že uplatníme všechna Vaše práva: právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu, vymazání a omezení jejich zpracování, právo na přenos údajů, právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů.

Tato oprávnění můžete provést, pokud:

 • pokud jde o žádost o opravu údajů: zjistíte, že Vaše údaje jsou nesprávné nebo neúplné;
 • pokud jde o požadavek na smazání údajů: Vaše údaje již nebudou nutné pro účely, pro které byly shromážděny společností MyLead; odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů; předem vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů; Vaše údaje budou zpracovány nezákonně; údaje by měly být vymazány, aby byla splněna povinnost vyplývající z ustanovení zákona; údaje byly shromažďovány v souvislosti s poskytováním elektronických služeb nabízených dítěti.
 • ohledně požadavku na omezení zpracování údajů: zjistíte, že Vaše údaje jsou nesprávné - po dobu, která umožní společnosti MyLead zkontrolovat správnost Vašich údajů; Vaše údaje budou zpracovány nezákonně, ale nebudete chtít, aby byly vymazány; MyLead již Vaše údaje nepotřebuje, ale může být nutné, abyste bránili nebo uplatňovali nároky; nebo vznesete námitku proti zpracování údajů - dokud nebude stanoveno, zda na základě námitky převažují právně oprávněné rámce na straně MyLead;
 • v souvislosti s žádostí o přenos údajů: pokud je zpracování Vašich údajů založeno na Vašem souhlasu nebo smlouvě uzavřené s Vámi a zpracování probíhá automaticky.

Stížnost můžete podat předsedovi Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem ve Varšavě na ul. Stawki 2 v rozsahu zpracování Vašich osobních údajů námi.

V jakých situacích můžete vznést námitku proti zpracování Vašich údajů?

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich údajů, pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu nebo pro statistické účely. Námitka musí být odůvodněna konkrétní situací, ve které se nacházíte, nebo když jsou Vaše údaje zpracovávány pro přímý marketing, včetně profilování pro tento účel.

S kým MyLead sdílí Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje mohou být předány třetím stranám (dodavatelům, kurýrům nebo hostitelským platformám, které spolupracují s MyLead), pokud je to nezbytné k poskytování služeb v affiliate programu MyLead. Pokud to vyžaduje zákon, sdílíme Vaše osobní údaje s oprávněnými subjekty, včetně příslušných soudních orgánů. V případě potřeby můžeme Vaše osobní údaje předat orgánům veřejné správy za účelem boje proti podvodům a zneužívání.

Jaká je doba uchovávání Vašich osobních údajů?

MyLead uchovává Vaše osobní údaje po dobu trvání smlouvy a po jejím ukončení, pokud existuje riziko uplatnění nároků týkajících se jejího plnění, nejdéle však po dobu deseti let od data jejího ukončení. Jsme povinni uchovávat osobní údaje, které zpracováváme na základě daňových a účetních právních předpisů, po dobu pěti let po skončení roku, ve kterém uplynula lhůta pro zaplacení daně. Jsme oprávněni zpracovávat osobní údaje pro marketingové účely pouze po dobu platnosti smlouvy, která nás zavazuje, nebo dokud nevznesete platnou námitku.

Do kterých třetích zemí nebo mezinárodních organizací předává MyLead Vaše osobní údaje?

Data lze přenést partnerům popsaným na kartě: Důvěryhodní partneři.

Jak vypadá profilování týkající se osobních údajů a jsou Vaše osobní údaje používány pro automatizované rozhodování?

Profilováním osobních údajů se rozumí automatické zpracování Vašich údajů. Zahrnuje to použití dat k vyhodnocení určitých faktorů, které se Vás týkají, zejména k analýze nebo předpovědi Vaší ekonomické situace, důvěryhodnosti, postoje a polohy. Vaše osobní údaje nebudou použity k automatizovanému rozhodování, včetně profilování na základě osobních údajů, které jste od nás obdrželi. Můžeme však použít údaje o Vašem chování na našem webu na základě záznamů nebo "teplotních map", které mohou zahrnovat Vaši polohu, datum a čas, e-mail, zařízení a číslo IP, počet stránek navštívených během návštěvy a čas strávený na stránce.

Prohlášení

Souhlasím s ukládáním cookies do mého zařízení a se zpracováním pro účely nezbytné k používání webové stránky a k analýze mého chování. Soubory cookie obsahují osobní údaje, které zůstaly při používání webových stránek. Správcem osobních údajů je Lead Investments Sp. z o.o. („MyLead“) se sídlem v Poznani, Juliusza Słowackiego 57B, 60-521. Soubory cookie mohou používat také důvěryhodní partneři nebo je mohou převádět na subjekty, které je zpracovávají naším jménem, např. reklamní agentury nebo subdodavatelé.

Podrobné informace o osobních údajích naleznete v zásadách ochrany osobních údajů. Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoliv odvolat.

Právním základem pro zpracování osobních údajů obsažených v cookies pro výše popsaný účel je Váš souhlas vyjádřený přijetím výše uvedené zprávy.

Všichni uživatelé mají právo požadovat přístup ke svým údajům, přenášet je, opravovat, mazat a omezovat jejich zpracování. Podrobné informace najdete vzásadách ochrany osobních údajů.

Používáním MyLead souhlasíte s používáním cookies a s lepším sladěním obsahu s Vaším chováním. Přečtěte si o cookies . Přečtěte si o GDPR . ZAVŘÍT