Razem pomagamy Ukrainie. Łączymy firmy z branży digital dla wspólnego celu. Kliknij i sprawdź jak dołączyć do akcji.
REKLAMODAWCO. Ktoś z MyLead proponuje Ci płatną współpracę? To może być oszustwo! Kliknij i sprawdź.

RODO

Szanowny Partnerze,

w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych poniżej przekazujemy Ci informacje o tym w jaki sposób serwis MyLead przetwarza Twoje dane osobowe w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim oraz jakie uprawnienia w związku z tym Ci przysługują.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o sposobie wykorzystywania Twoich danych osobowych jest Lead Investments Sp. z o.o. (dalej „MyLead”) z siedzibą w Poznaniu przy ul. Juliusza Słowackiego 57B.

Z kim możesz się skontaktować, aby otrzymać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych przez platformę MyLead?

Jeśli masz pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych przez MyLead, możesz skontaktować się z nami, pisząc do nas na adres email [email protected].

Od kogo uzyskaliśmy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe uzyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas zakładania konta w serwisie MyLead.pl, jak i później, podczas wypełniania profilu użytkownika.

W jakim celu i na jakiej podstawie MyLead przetwarza Twoje dane osobowe?

Jesteśmy uprawnieni do przetwarzania Twoich danych osobowych, ponieważ jest to niezbędne do wykonania zawartej między nami umowy lub wykonania naszych prawnie uzasadnionych interesów, dla celów:

 • umożliwienia Ci korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym zapewnienia Ci możliwości pełnego korzystania z Programu Partnerskiego MyLead;
 • umożliwienia Ci założenia i zarządzania Twoim kontem oraz umożliwienie monitorowania Twoich statystyk w Programie Partnerskim oraz ich historii;
 • umożliwienia przeprowadzania i realizacji wypłat w ramach Programu Partnerskiego MyLead;
 • rozpatrywania oraz obsługi składanych przez Ciebie reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach Programu Partnerskiego MyLead;
 • obsługi zapytań i zgłoszeń, które do nas kierujesz;
 • kontaktowania się z Toba w szczególności w celu związanym ze świadczeniem usług;
 • rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, w tym żądania zamknięcia konta.

Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzać Twoje dane osobowe możemy również na podstawie prawnie uzasadnionego interesu w celach:

 • analizowania i zarządzania Twoją aktywnością na stronach internetowych Programu Partnerskiego MyLead celem dostosowania usług i treści do Twoich indywidualnych preferencji;
 • organizacji konkursów, w których możesz wziąć udział;
 • dokonywania czynności technicznych oraz rozwiązywania problemów technicznych, związanych z administrowaniem serwerami MyLead;
 • prowadzenia działań marketingowych własnych usług;
 • prowadzenia postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;
 • zapewnienia bezpieczeństwa i integralności usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym przeciwdziałania oszustwom i nadużyciom oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu;
 • kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi;
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych, oraz zapewnienia rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

MyLead jest uprawniona przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody w celu:

 • organizacji konkursów w których możesz wziąć udział;
 • zapisywania danych w plikach cookie;
 • gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

Możesz wycofać swoją zgodę w każdej chwili w taki sam prosty i szybki sposób, jak jej udzieliłaś/eś.

Czy musisz podać MyLead.pl swoje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych (w zakresie adresu e-mail w formularzu zgłoszeniowym) jest wymogiem ustanowionym przez MyLead jako warunek zawarcia umowy z Partnerem.

Jeśli nie podasz danych osobowych, które MyLead wskazał jako niezbędne, umowa z Tobą nie zostanie zawarta, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z Programu Partnerskiego MyLead.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec MyLead?

Zapewniamy, że wykonamy wszelkie przysługujące Ci prawa: prawo dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Uprawnienia te możesz wykonać, gdy:

 • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez MyLead; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa; lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku.
 • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający MyLead sprawdzić prawidłowość Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie są już potrzebne MyLead, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie MyLead są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych jeśli przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, w zakresie przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Komu MyLead udostępnia Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim (kontrahentom, kurierom czy platformom hostingowym, które współpracują z MyLead), jeśli jest to niezbędne do świadczenia usług w Programie Partnerskim MyLead. Jeśli wymaga tego od nas przepis prawa, udostępniamy Twoje dane osobowe uprawnionym podmiotom, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W razie konieczności możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym w celach walki z oszustwami i nadużyciami.

Jaki jest okres przechowywania Twoich danych osobowych?

MyLead przechowuje Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy oraz po jej zakończeniu, jeśli istnieje ryzyko dochodzenia roszczeń w związku z jej wykonywaniem, ale nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia jej zakończenia. Dane osobowe, które przetwarzamy na podstawie podatkowych i rachunkowych przepisów prawnych jesteśmy obowiązani przechowywać przez okres 5 lat po zakończeniu roku, w którym upłynął termin płatności podatku. Dane osobowe, które przetwarzamy w celach marketingowych, jesteśmy uprawnieni przetwarzać wyłącznie w okresie obowiązywania wiążącej nas umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie ważnego sprzeciwu.

Do jakich państw trzecich lub organizacji międzynarodowych MyLead.pl przekazuje Twoje dane osobowe?

Dane mogą być przekazywane do partnerów opisanych w zakładce Zaufani Partnerzy.

Jak wygląda profilowanie względem danych osobowych i czy Twoje dane osobowe wykorzystywane są do automatycznego podejmowania decyzji?

Profilowanie danych osobowych rozumiane jest jako zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych, które polega na ich wykorzystaniu do oceny niektórych czynników Ciebie dotyczących, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twojej sytuacji ekonomicznej, wiarygodności, zachowania oraz lokalizacji. Twoje dane osobowe nie będą wykorzystane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym na podstawie otrzymanych od Ciebie danych osobowych nie będzie dokonywane profilowanie. Może jednak zdarzyć się, że wykorzystamy dane o Twoim zachowaniu na naszym serwisie, na zasadzie nagrań lub “map cieplnych”, które mogą zawierać Twoją lokalizację, datę i czas, e-mail, urządzenie i numer IP, liczbę stron odwiedzonych podczas wizyty i czas spędzony na stronie.

Oświadczenie

Zgadzam się aby na moim urządzeniu były przechowywane pliki cookies, jak również na ich przetwarzanie w celach niezbędnych do korzystania z serwisu, oraz analizy moich zachowań. Cookies zawierają dane osobowe, pozostawione w momencie korzystania z serwisu. Administratorem danych osobowych jest Lead Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Juliusza Słowackiego 57B, 60-521. Cookies mogą być również wykorzystywane przez zaufanych partnerów, lub przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie np. agencjom reklamowym lub podwykonawcą usług.

Dokładne informacje dotyczące danych osobowych znajdują się w polityce prywatności. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili cofnięta.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies, w celu opisanym powyżej, jest Państwa zgoda, wyrażona poprzez akceptację powyższego komunikatu.

Wszystkim użytkownikom przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. Dokładne informacje znajdują się w polityce prywatności.

Korzystając z MyLead wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies i lepsze dopasowanie treści do Twojego zachowania. Czytaj o cookies. Czytaj o RODO . ZAMKNIJ